Sieć oficerów łącznikowych ds. imigracji

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 377/2004 w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Ma ono na celu ustanowienie formalnej współpracy w drodze utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji (ILO)*.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Wiele państw UE oddelegowuje ILO do swoich organów konsularnych w państwach trzecich. Zadania ILO obejmują podtrzymywanie bezpośrednich kontaktów z organami w państwie przyjmującym celem ułatwienia wymiany informacji na temat:

Państwa UE informują siebie nawzajem, Radę oraz Komisję Europejską o oddelegowaniu oficerów łącznikowych ds. imigracji.

ILO oddelegowani do tego samego państwa tworzą między sobą sieci lokalne, w ramach których w szczególności:

Posiedzenia są zwoływane z inicjatywy państwa UE sprawującego prezydencję w Radzie lub z inicjatywy innych państw UE. W tych posiedzeniach uczestniczą przedstawiciele Komisji i Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, chyba że względy operacyjne wymagają tego, by odbywały się one bez ich udziału.

Państwa UE mogą uzgodnić dwustronnie lub wielostronnie, że ILO oddelegowani przez państwo UE dbają również o interesy innego państwa UE lub kilku innych państw UE. Ponadto mogą one uzgodnić, że ich oficerowie łącznikowi ds. imigracji dzielą między siebie niektóre zadania.

Pod koniec każdego semestru państwo UE sprawujące prezydencję w Radzie UE sporządza dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji sprawozdanie w sprawie działań ILO w państwach lub regionach o szczególnym znaczeniu dla UE w odniesieniu do imigracji. Sprawozdanie to jest sporządzane zgodnie z wzorem ustanowionym decyzją Komisji 2005/687/WE. Na jego podstawie Komisja przygotowuje roczne podsumowanie dotyczące rozwoju sieci ILO.

Ocena rozporządzenia i wniosek w sprawie jego przekształcenia

W wydanym w 2017 r. przez Komisję komunikacie w sprawie realizacji Europejskiego programu w zakresie migracji potwierdzono potrzebę przeglądu rozporządzenia. Komunikat ten był następstwem oceny przeprowadzonej przez konsultantów zewnętrznych, którzy w sierpniu 2017 r. przedstawili swoje końcowe sprawozdanie. W ramach oceny stwierdzono, że:

Na podstawie tejże oceny wskazano również, że na szczeblu europejskim nie wykorzystano w pełni wartości dodanej ILO oddelegowanych do państw trzecich.

W związku z tym w maju 2018 r. Komisja opublikowała wniosek w sprawie przekształcenia rozporządzenia.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 5 stycznia 2004 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Oficer łącznikowy ds. imigracji (ILO): przedstawiciel państwa UE oddelegowany za granicę przez odpowiedni właściwy organ celem nawiązania i utrzymywania kontaktów z organami państwa przyjmującego, z myślą o przyczynieniu się do podejmowania środków w dziedzinie migracji, co obejmuje zapobieganie imigracji nieuregulowanej.
Migranci o nieuregulowanym statusie: przepływ osób do nowego miejsca zamieszkania lub tranzytu, który nie odbywa się w ramach norm obowiązujących w państwach wysyłających, państwach tranzytu i państwach przyjmujących.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 377/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, s. 1–4)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 377/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji (wersja przekształcona) (COM(2018) 303 final z 16.5.2018)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie realizacji Europejskiego programu w zakresie migracji (COM(2017) 558 final z 27.9.2017)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1–76)

Decyzja Komisji 2005/687/WE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie formatu sprawozdania z działalności sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji oraz na temat sytuacji w państwie przyjmującym w kwestiach dotyczących nielegalnej imigracji (Dz.U. L 264 z 8.10.2005, s. 8–15)

Ostatnia aktualizacja: 16.01.2019