Statystyki dotyczące migracji

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 – statystyki UE z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Wymogi statystyczne

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi statystyczne dla różnych kategorii danych:

Źródła danych

Statystyki oparte są na różnych źródłach, takich jak:

Zasadniczo statystki rozróżniają kategorię wieku, płci i obywatelstwa. Jednakże gromadzone są także dane dla innych kategorii, takich jak przyczyny wydania zezwolenia na pobyt lub kraj urodzenia oraz poprzedniego lub kolejnego miejsca zamieszkania, odnoszące się do danych związanych z migracją.

Badania pilotażowe

Instytuty krajowe mają zapewniony wkład finansowy z budżetu UE przeznaczony na:

Realizacja

Co trzy lata Komisja Europejska składa sprawozdanie do Parlamentu Europejskiego i Rady z wykonania rozporządzenia. W sprawozdaniu z 2018 r. dostrzeżono wyraźną poprawę w zakresie dostępności danych, ich kompletności, jakości i aktualności.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 20 sierpnia 2007 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Emigracja: działanie, poprzez które dana osoba, mająca uprzednio miejsce zamieszkania na terenie kraju UE, zmienia kraj zamieszkania na faktyczny lub przewidywany okres co najmniej dwunastu miesięcy.
Imigracja: działanie, w którego wyniku osoba ustanawia swoje miejsce zamieszkania na terytorium innego kraju UE lub kraju spoza UE na faktyczny lub przewidywany okres co najmniej dwunastu miesięcy.
Migracja nielegalna: przepływ osób przez granice niespełniający norm administracyjnych lub prawnych kraju pochodzenia, tranzytowego lub docelowego.
Przesiedlenie: przekazanie obywateli krajów spoza UE do kraju UE, w którym będą mieli prawo zamieszkiwać z przyczyn ochrony międzynarodowej.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 23–29)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) nr 862/2007 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (COM(2018) 594 final z 16.8.2018)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 351/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej w odniesieniu do definicji kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa (Dz.U. L 104 z 24.4.2010, s. 37–39)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 216/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej, w odniesieniu do definicji kategorii przyczyn wydania zezwoleń na pobyt (Dz.U. L 66 z 16.3.2010, s. 1–2)

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2020