Agencja Praw Podstawowych UE (FRA)

Rozporządzenie (WE) nr 168/2007 ustanawia Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej

STRESZCZENIE

Agencja Praw Podstawowych udziela instytucjom i rządom UE wsparcia w kwestiach praw podstawowych w przypadku wdrażania prawa UE.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia ono właściwy organ na poziomie UE - agencję - oraz określa jej główne zadania i cele, zakres funkcjonowania oraz sposoby zarządzania wewnętrznego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie określa następujące zadania dla agencji:

zapewnianie instytucjom i krajom UE wiedzy eksperckiej w zakresie praw podstawowych, co ma na celu zagwarantowanie, że wszelkie podjęte przez nie działania lub ustanawiane prawa są zgodne z tymi prawami,

przekazywanie rządom i instytucjom UE opinii z własnej inicjatywy albo na ich wniosek (na przykład na temat zgodności podejmowanych przez nie działań lub wniosków ustawodawczych z prawami podstawowymi),

gromadzenie, analizowanie i przekazywanie rzetelnych i porównywalnych informacji dotyczących konkretnych skutków działań UE na podstawowe prawa obywateli,

prowadzenie badań naukowych i sondaży dotyczących praw podstawowych,

wydawanie publikacji na temat określonych zagadnień lub wdrażania praw podstawowych przez instytucje i rządy UE,

publikowanie rocznych sprawozdań na temat zagadnień, które podlegają jej kompetencjom z wyszczególnieniem przykładów najlepszych praktyk,

opracowywanie strategii komunikacyjnych lub kampanii informacyjnych oraz propagowanie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim w celu zwiększenia świadomości opinii publicznej w zakresie praw podstawowych,

proponowanie mechanizmów wsparcia dla tych praw.

Agencja nie zajmuje się jednak indywidualnymi skargami.

Pięcioletnie plany działań

Działalność agencji opiera się o wieloletnie ramy prac przyjmowane przez Radę UE, które określają konkretne kwestie, nad którymi agencja będzie pracować przez okres pięciu lat, zgodnie z ogólnymi priorytetami UE.

Muszą one obejmować kwestie rasizmu, ksenofobii i podobnych form nietolerancji.

Współpraca z innymi organami

Agencja musi ściśle współpracować z:

rządami krajów UE i grupami społeczeństwa obywatelskiego, takimi jak platforma praw podstawowych,

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 23 lutego 2007 r.

KONTEKST

Agencja zastąpiła poprzedni organ - Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii z siedzibą w Wiedniu, przejmując jego obowiązki.

Dodatkowe informacje:

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 168/2007

23.2.2007

-

Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1-14

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady nr 252/2013/UE z dnia 11 marca 2013 r. ustanawiająca wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2013-2017 (Dz.U. L 79 z 21.3.2013, s. 1-3)

Ostatnia aktualizacja: 30.07.2015