Tymczasowy dokument podróży (TDP)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja 96/409/WPZiB w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Decyzja nie stosuje się do wygasłych paszportów krajowych; jest ona ograniczona w szczególności do przypadków, w których dokumenty podróży zostały utracone, skradzione lub zniszczone lub są tymczasowo niedostępne.

Uzyskiwanie TDP

Ambasady i konsulaty krajów UE wydają TDP w następujących okolicznościach:

Ubiegający się o TDP powinien wypełnić formularz wniosku i przesłać go wraz z uwierzytelnionymi kopiami jakiegokolwiek dostępnego dowodu tożsamości i obywatelstwa do władz wyznaczonych w tym celu przez kraj UE pochodzenia osoby ubiegającej się.

Opłaty

Placówka wydająca pobiera od wnioskodawcy opłaty, takie jak pobierane podczas zwykłego wydawania paszportu w nagłych wypadkach. Wnioskodawca, który nie posiada wystarczających środków na pokrycie innych wydatków lokalnych, otrzymuje, w miarę potrzeby, niezbędne środki zgodnie z decyzją 95/553/WE (która zostanie uchylona dyrektywą (UE) 2015/637 z dnia 1 maja 2018 r.).

Okres ważności

Aby zapewnić, by obywatel był w stanie powrócić do danego miejsca, TDP powinien pozostawać ważny nieznacznie dłużej niż przez minimalny okres wymagany dla ukończenia przejazdu, na który został wydany. Podczas obliczania tego okresu należy uwzględnić niezbędne postoje nocne oraz połączenia w podróży.

Środki bezpieczeństwa

Załącznik III do decyzji dotyczy środków bezpieczeństwa związanych z TDP. Obejmują one między innymi rodzaj papieru i stosowany system przydziału numerów i kodów oraz sposób umieszczania pieczęci organu wydającego.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja 96/409/WPZiB przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w ramach Rady z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz.U. L 168 z 6.7.1996, s. 4–11)

Kolejne zmiany do decyzji 96/409/WPZiB zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejsza wersja skonsolidowana ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja 95/553/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich spotykających się w ramach rady z dnia 19 grudnia 1995 r. dotycząca ochrony obywateli Unii Europejskiej przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne (Dz.U. L 314 z 28.12.1995, s. 73–76)

Dyrektywa Rady (UE) 2015/637 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie środków koordynacji i współpracy mających ułatwić ochronę konsularną niereprezentowanych obywateli Unii w państwach trzecich oraz uchylająca decyzję 95/553/WE (Dz.U. L 106 z 24.4.2015, s. 1–13)

Ostatnia aktualizacja: 23.08.2016