Ochrona kur niosek

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 1999/74/WE – minimalne normy ochrony kur niosek

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Systemy alternatywne

Od dnia 1 stycznia 2002 r. wszystkie alternatywne systemy produkcji (nowobudowane lub przebudowywane oraz wprowadzone do użytkowania po raz pierwszy) muszą spełniać następujące wymogi:

Państwa członkowskie zapewniały, aby wymagania te były stosowane od dnia 1 stycznia 2007 r.

Hodowla w systemach klatek nieulepszonych

Hodowla w systemach klatek ulepszonych

Od dnia 1 stycznia 2002 r. wszystkie systemy klatek ulepszonych muszą spełniać co najmniej następujące wymagania:

Przepisy końcowe

Rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych

Rozporządzenie (UE) 2017/625, zawierające nowe przepisy unijne dotyczące kontroli urzędowych w zakresie żywności dla ludzi i paszy dla zwierząt, wprowadza pewne niewielkie zmiany odnoszące się do szczegółów technicznych przewidzianych dyrektywą. Zmiany te będą obowiązywać od 14 grudnia 2019 r.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od 3 sierpnia 1999 r. Państwa członkowskie miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do dnia 1 stycznia 2002 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony kur niosek (Dz.U. L 203 z 3.8.1999, s. 53–57)

Kolejne zmiany dyrektywy 1999/74/WE uwzględniono w tekście pierwotnym. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1–142)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Komisji 2002/4/WE z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie rejestracji zakładów hodujących kury nioski, objętych dyrektywą Rady 1999/74/WE (Dz.U. L 30 z 31.1.2002, s. 44–46)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 05.09.2017