Jednolite warunki wprowadzania do obrotu bezpiecznych produktów w UE (oznakowanie zgodności)

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja nr 768/2008/WE — wspólne ramy dotyczące wprowadzania produktów do obrotu w UE

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

Określa ona wspólne zasady i procedury, które muszą być przestrzegane w prawodawstwie unijnym harmonizującym warunki wprowadzania do obrotu produktów w UE i w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Decyzja zawiera wymogi referencyjne, które należy wprowadzać za każdym razem, gdy zmieniane są przepisy dotyczące produktów. W związku z tym stanowi ona szablon dla przyszłych przepisów harmonizacji produktów.

Określa zasady oznakowania CE*.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zawiera jasne definicje odpowiednich terminów, np. „producent” , „wprowadzenie do obrotu” , „odzyskanie produktu” czy „wycofanie produktu” .

Jasny podział odpowiedzialności pomiędzy producentów, importerów i dystrybutorów w łańcuchu produktu.

Producenci mają obowiązek dopilnować, aby ich produkty były zgodne z odpowiednimi przepisami i ocenami procedur zgodności*. Po wykazaniu zgodności z przepisami mają oni obowiązek umieścić na produkcie oznakowanie CE.

Importerzy mają obowiązek upewnić się, że producent stosuje odpowiednią procedurę oceny zgodności, a produktowi towarzyszy wymagana dokumentacja oraz oznakowanie CE.

Dystrybutorzy mają obowiązek działać z odpowiednia ostrożnością i zweryfikować, czy produkt posiada wymaganą dokumentację i oznaczenie CE.

Zapewniony jest wspólny zestaw różnych procedur oceny zgodności, zwanych modułami. Prawodawcy muszą wybrać, która z nich jest najbardziej odpowiednia biorąc pod uwagę ryzyko, jakie może stanowić dany produkt.

Jednolite zasady dla wyznaczania i nadzorowania jednostek notyfikowanych, które przeprowadzają oceny zgodności na podstawie przepisów unijnych. Zasady określają ich obowiązki w przypadku, gdy wymagana jest ocena zgodności produktu przez podmiot zewnętrzny (tj. certyfikat zgodności wydany przez podmiot niezależny).

Zasady nadzoru rynku dotyczą produktów, które zagrażają zdrowiu lub bezpieczeństwu lub nie są zgodne z odpowiednimi przepisami.

KLUCZOWE POJĘCIA

*Oznakowanie CE: oznacza, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami BHP i środowiskowymi oraz przeszedł odpowiednią procedurę oceny zgodności.

*Ocena zgodności: proces potwierdzający, że produkt spełnia odpowiednie wymogi dotyczące procesu, usługi, systemu, osoby lub jednostki.

KONTEKST

Oznaczenie CE to dla przedsiębiorstw sygnał, że ich produkt może swobodnie przemieszczać się w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Dla konsumentów oznacza z kolei, że produkt, który kupują, jest zgodny z europejskimi przepisami dotyczącymi produktów.

AKT

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja nr 768/2008/WE

9.7.2008

Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82–128

Ostatnia aktualizacja: 22.10.2015