Jurysdykcja i prawo właściwe dotyczące kwestii dziedziczenia oraz europejskie poświadczenie spadkowe

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 650/2012 dotyczące kwestii dziedziczenia i ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wszelkich cywilnych aspektów dotyczących dziedziczenia majątku po osobach zmarłych.

Nie ma ono zastosowania do spraw:

Niniejsze rozporządzenie nie ma też zastosowania do dziedzin prawa cywilnego innych niż dziedziczenie, np. do kwestii odnoszących się do małżeńskich ustrojów majątkowych, darowizn i funduszy emerytalnych.

Jurysdykcja i prawo właściwe

Prawu właściwemu podlegają np.:

Uznawanie i wykonywanie

Stosowanie jednego prawa przez jeden organ w sprawach dotyczących dziedziczenia o charakterze międzynarodowym pozwala uniknąć równoległego prowadzenia postępowań, mogących skutkować wydaniem sprzecznych orzeczeń sądowych. Zapewnia to też uznawanieorzeczeń wydanych w danym kraju UE w całej UE, bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania. Orzeczenia wydane w kraju UE i wykonalne w tym kraju są wykonalne w innym kraju UE, jeżeli na wniosek jakiejkolwiek zainteresowanej strony lokalny sąd stwierdził ich wykonalność w tym kraju.

Europejskie poświadczenie spadkowe

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie 5 lipca 2012 r.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na portalu e-sprawiedliwość

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 107–134)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (UE) nr 650/2012 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1329/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. ustanawiające formularze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 30–84). Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2016(1) Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej i z dniem 1 lutego 2020 r. staje się państwem trzecim (państwem spoza UE).