Rzetelny proces – prawo podejrzanego do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2010/64/UE w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa ustanawia minimalne zasady unijne dotyczące prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu służącym wykonaniu europejskiego nakazu aresztowania.

Jest to pierwszy krok w serii działań, których celem jest ustanowienie minimalnych zasad praw procesowych w całej UE zgodnie z harmonogramem działań 2009. W ślad za niniejszą dyrektywą opracowano w 2012 r. dyrektywę w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Prawo do tłumaczenia ustnego

Tłumaczenie ustne musi być zapewniane nieodpłatnie osobom podejrzanym lub oskarżonym, które nie znają lub nie rozumieją języka, w którym toczy się postępowanie, także podczas:

przesłuchania przez policję,

istotnych spotkań pomiędzy klientem a prawnikiem,

wszystkich rozpraw sądowych oraz wszelkich niezbędnych posiedzeń.

Można stosować tłumaczenie ustne za pomocą wideokonferencji, telefonu lub Internetu, jeśli fizyczna obecność tłumacza nie jest wymagana dla zapewnienia rzetelności.

Prawo do tłumaczenia pisemnego istotnych dokumentów

Osobom podejrzanym lub oskarżonym, które nie rozumieją języka postępowania, należy zapewnić tłumaczenie pisemne dokumentów, które są istotne z punktu widzenia ich obrony. Zaliczają się do nich:

wszelkie orzeczenia o pozbawieniu danej osoby wolności,

każdy zarzut lub akt oskarżenia,

każdy wyrok.

Właściwe organy decydują w każdej sprawie, czy należy przetłumaczyć jakiekolwiek inne dokumenty. Podejrzany lub oskarżony, lub jego obrońca może także wnosić o tłumaczenie pisemne innych istotnych dokumentów.

W postępowaniach, które służą wykonaniu europejskiego nakazu aresztowania, zainteresowanym osobom należy w miarę potrzeby zapewnić możliwość tłumaczenia ustnego i pisemnego takiego nakazu.

Jakość tłumaczenia ustnego i pisemnego

Tłumaczenie ustne i pisemne musi być wystarczająco dobrej jakości, by osoba zainteresowana rozumiała zarzuty i dowody przeciwko niej oraz by była w stanie wykonywać swoje prawo do obrony. W tym celu kraje UE zobowiązane są do stworzenia rejestru niezależnych i wykwalifikowanych tłumaczy pisemnych i ustnych, który będzie dostępny obrońcom i stosownym organom.

KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA WCHODZI W ŻYCIE?

Dnia 15 listopada 2010 r. Termin transpozycji dla krajów UE upłynął dnia 27 października 2013 r.

KONTEKST

Prawo oskarżonego do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym (Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 1–7)

Ostatnia aktualizacja: 30.10.2015