Europejska współpraca w sprawach karnych — ochrona danych osobowych (do 2018 r.)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW — ochrona danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI RAMOWEJ?

Niniejsza decyzja ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności ludzi w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w celach zapobiegania przestępstwom, ich ścigania, wykrywania lub karania, lub wykonywania sankcji karnych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Przetwarzanie danych

Przekazywanie danych

Prawa osób, których dotyczą dane

Gwarantowana ochrona przetwarzania danych

Uchylenie

Decyzja ramowa 2008/977/WSiSW zostaje uchylona dnia 6 maja 2018 r. na mocy dyrektywy (UE) 2016/680.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA RAMOWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza decyzja ramowa ma zastosowanie od dnia 19 stycznia 2009 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (Dz.U. L 350 z 30.12.2008, s. 60–71)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych danych, uchylająca Decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89–131)

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016