Ochrona infrastruktury krytycznej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2008/114/WE – rozpoznawanie i wyznaczanie europejskiej infrastruktury krytycznej oraz ocena potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa ustanawia dla Unii Europejskiej (UE) proces rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej* (EIK) oraz określa podejście w zakresie poprawy jej ochrony.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozpoznawanie i wyznaczanie EIK

Plany ochrony infrastruktury

Urzędnicy łącznikowi ds. ochrony

Sprawozdawczość

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od dnia 12 stycznia 2009 r.Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do dnia 12 stycznia 2011 r.

KONTEKST

* KLUCZOWE POJĘCIA

Infrastruktura krytyczna: składniki lub systemy, które mają podstawowe znaczenie dla utrzymania niezbędnych funkcji społecznych, zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony, dobrobytu materialnego lub społecznego ludności. Europejska infrastruktura krytyczna (EIK) oznacza infrastrukturę krytyczną zlokalizowaną na terytorium krajów UE, której zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na co najmniej dwa kraje UE (np. elektrownie, rurociągi do przesyłania ropy naftowej)

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony (Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 75–82)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego – Ochrona infrastruktury strategicznej w walce z terroryzmem (KOM(2004) 702 wersja ostateczna z 20.10.2004)

Zielona Księga w sprawie europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej (KOM(2005) 576 wersja ostateczna z 17.11.2005)

Komunikat Komisji w sprawie europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej (KOM(2006) 786 wersja ostateczna z 12.12.2006)

Dokument roboczy służb Komisji dotyczący nowego podejścia do europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej: Zwiększenie ochrony europejskiej infrastruktury krytycznej (SWD(2013) 318 final z 28.8.2013)

Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016