Zobowiązania umowne w UE – ustalanie prawa właściwego

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 593/2008 dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań umownych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do spraw skarbowych, celnych i administracyjnych ani do kwestii związanych z dowodami i postępowaniem prawnym. Nie stosuje się go także do zobowiązań obejmujących te odnoszące się do:

Zakres prawa właściwego

Niniejsze rozporządzenie ustala krajowe prawo właściwe dla różnych aspektów umów, w tym:

Wybór prawa

Prawo właściwe w przypadku braku wyboru prawa

W sytuacji gdy strony nie wybrały prawa właściwego, o wyborze prawa decyduje typ umowy:

Jednakże jeśli dana umowa dotyczy innego kraju w stopniu większym niż określają to powyższe zasady, stosuje się prawo takiego kraju. To samo ma zastosowanie w wypadku, gdy nie można ustalić prawa właściwego.

Określone umowy

Dla pewnych określonych typów umów niniejsze rozporządzenie ustanawia możliwości wyboru prawa i ustala właściwy wybór w sytuacjach, gdy nie dokonano takiego wyboru. Wypadki te obejmują:

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do umów zawartych po 17 grudnia 2009 r.

KONTEKST

Zobowiązania umowne i pozaumowne

KLUCZOWE POJĘCIE

* Przedawnienie: rola, jaką upływ czasu odgrywa w powstawaniu i ustawaniu praw.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.U. L 177 z 4.7.2008, s. 6–16)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 593/2008 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 40–49)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej (Dz.U. L 343 z 29.12.2010, s. 10–16)

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2016