Intensyfikacja współpracy transgranicznej (decyzja z Prüm)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja 2008/615/WSiSW – współpraca transgraniczna, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej

JAKIE SĄ CELE DECYZJI?

Ma ona na celu usprawnienie współpracy transgranicznej między organami policyjnymi i sądowymi państw UE, aby skuteczniej zwalczać terroryzm i przestępczość transgraniczną. Dotyczy ona w szczególności zautomatyzowanej wymiany informacji. Skupia się także na istotnych wydarzeniach i zwalczaniu terroryzmu.

Korzeni decyzji należy szukać w wielostronnym traktacie podpisanym w 2005 r. przez Belgię, Niemcy, Hiszpanię, Francję, Luksemburg, Holandię i Austrię. Został on przekształcony w instrument prawny obowiązujący we wszystkich państwach UE. Rada przyjęła następnie decyzję z Prüm oraz jej przepisy wykonawcze.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Decyzja zawiera przepisy dotyczące:

Utworzenie krajowych baz danych i zautomatyzowany dostęp do danych

Dostarczanie danych dotyczących istotnych wydarzeń

Dostarczanie informacji służących zwalczaniu terroryzmu

Państwa UE mogą, w indywidualnych przypadkach oraz z pewnymi ograniczeniami, przekazywać sobie następujące dane w celu zapobiegania atakom terrorystycznym:

Inne środki służące intensyfikacji transgranicznej współpracy policyjnej

OD KIEDY DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Decyzja ma zastosowanie od dnia 26 sierpnia 2008 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Dane daktyloskopijne: obrazy odcisków palców, niewidoczne odciski palców (są to odciski niewidoczne gołym okiem, które muszą zostać poddane specjalistycznej analizie), obrazy odcisków dłoni, niewidoczne odciski dłoni oraz wzory takich obrazów przechowywane i przetwarzane w zautomatyzowanej bazie danych.
Niekodująca część DNA: części chromosomów niemające wartości genetycznej, tj. takie, o których nie wiadomo, by odpowiadały jakimkolwiek funkcjonalnym właściwościom organizmu.
Zautomatyzowane przeszukanie: procedura dostępu on-line do baz danych jednego państwa UE kilku z nich lub wszystkich państw UE.
Profil DNA: litera lub kod numeryczny reprezentujące charakterystyczne cechy identyfikacyjne niekodującej części przeanalizowanej próbki ludzkiego DNA.
Procedura zgodności (trafienie/brak trafienia): w ramach tej procedury strony zapewniają sobie wzajemnie ograniczony dostęp do danych referencyjnych w swoich krajowych bazach danych DNA i odcisków palców. oraz prawo do wykorzystywania tych danych do zautomatyzowanego sprawdzania odcisków palców i profili DNA. Informacje osobowe związane z danymi referencyjnymi nie są dostępne dla strony zapytującej.
Dane nieosobowe: dane zawierające indywidualne profile DNA, które mogą zostać wykorzystane do stwierdzenia zgodności (lub wystąpienia „trafienia”), ale które nie powodują ujawnienia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1–11)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/617 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpoczęcia w Grecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (Dz.U. L 89 z 1.4.2017, s. 4–5)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/618 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpoczęcia w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. L 89 z 1.4.2017, s. 6–7)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/943 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów na Malcie, Cyprze i w Estonii oraz zastępująca decyzje 2014/731/UE, 2014/743/UE i 2014/744/UE (Dz.U. L 142 z 2.6.2017, s. 84–86)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/944 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych daktyloskopijnych na Łotwie oraz zastępująca decyzję 2014/911/UE (Dz.U. L 142 z 2.6.2017, s. 87–88)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/945 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych DNA w Słowacji, Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii oraz zastępująca decyzje 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE i 2014/410/UE (Dz.U. L 142 z 2.6.2017, s. 89–92)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/946 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych daktyloskopijnych na Słowacji, w Bułgarii, we Francji, w Republice Czeskiej, na Litwie, w Niderlandach, na Węgrzech, Cyprze, w Estonii, na Malcie, w Rumunii i Finlandii oraz zastępująca decyzje 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE i 2013/792/UE (Dz.U. L 142 z 2.6.2017, s. 93–96)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/947 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów w Finlandii, Słowenii, Rumunii, Polsce, Szwecji, na Litwie, w Bułgarii, Słowacji i na Węgrzech oraz zastępująca decyzje 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE i 2014/264/UE (Dz.U. L 142 z 2.6.2017, s. 97–99)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1866 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rozpoczęcia w Republice Czeskiej zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. L 266 z 17.10.2017, s. 6–7)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1867 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rozpoczęcia w Portugalii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (Dz.U. L 266 z 17.10.2017, s. 8–9)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1868 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rozpoczęcia w Grecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (Dz.U. L 266 z 17.10.2017, s. 10–11)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2016/254 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie uruchomienia na Łotwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. L 47 z 24.2.2016, s. 8–9)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2016/2047 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie rozpoczęcia w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (Dz.U. L 318 z 24.11.2016, s. 8–9)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2016/2048 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie rozpoczęcia w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (Dz.U. L 318 z 24.11.2016, s. 10–11)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/2009 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie rozpoczęcia w Polsce zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (Dz.U. L 294 z 11.11.2015, s. 70–71)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/2049 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie rozpoczęcia w Szwecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (Dz.U. L 300 z 17.11.2015, s. 15–16)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/2050 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie rozpoczęcia w Belgii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (Dz.U. L 300 z 17.11.2015, s. 17–18)

Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji (2010/482/UE) (Dz.U. L 238 z 9.9.2010, s. 1–2)

Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12–72)

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2020