Wspólna europejska polityka imigracyjna

Wspólna europejska polityka imigracyjna musi posiadać elastyczne ramy uwzględniające szczególne sytuacje państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i jest realizowana w ramach partnerstwa między państwami członkowskimi i instytucjami UE. Niniejszy komunikat zawiera dziesięć zasad, w oparciu o które budowana będzie wspólna polityka w tym zakresie oraz działania niezbędne do wprowadzenia tych zasad w życie. Ich celem jest zapewnienie wkładu legalnej imigracji w społeczno-gospodarczy rozwój UE, koordynacji działań państw członkowskich, dalszego rozwoju współpracy z krajami trzecimi i efektywnych działań odnośnie do nielegalnej imigracji i handlu ludźmi.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 17 czerwca 2008 r. – Wspólna europejska polityka imigracyjna: zasady, działania i narzędzia [COM(2008) 359 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

W niniejszym komunikacie przedstawiono dziesięć wspólnych zasad wraz z konkretnymi działaniami umożliwiającymi ich realizację, na podstawie których zostanie sformułowana wspólna europejska polityka imigracyjna. Aby przyjąć skoordynowane i zintegrowane podejście do kwestii imigracji, zasady te zostały uwzględnione w realizacji trzech głównych celów polityki Unii Europejskiej (UE), tzn. dobrobytu, solidarności i bezpieczeństwa.

Wspólna polityka imigracyjna będzie realizowana w ramach partnerstwa między państwami członkowskimi a instytucjami UE. Realizacja tych działań będzie regularnie nadzorowana za pomocą nowego mechanizmu monitorowania i oceny obejmującego coroczną ocenę. Rada Europejska sformułuje zalecenia na podstawie sprawozdania Komisji z sytuacji imigracyjnej na poziomie europejskim i krajowym.

DOBROBYT: wkład legalnej imigracji w rozwój społeczno-gospodarczy UE

Jasne i sprawiedliwe reguły

Wspólna polityka imigracyjna powinna opierać się na jasnych, przejrzystych i sprawiedliwych zasadach oraz wspierać legalną imigrację. Dlatego obywatelom krajów trzecich należy zapewniać niezbędne informacje dotyczące legalnego przyjazdu i pobytu w UE. Ponadto należy zagwarantować sprawiedliwe traktowanie obywateli krajów trzecich, którzy zamieszkują legalnie na terytorium UE. Aby wprowadzić te zasady w życie, UE i państwa członkowskie powinny:

Dopasowanie umiejętności i potrzeb

W świetle strategii lizbońskiej wspieranie imigracji z powodów gospodarczych powinno opierać się na ocenie potrzeb rynków pracy w UE. Należy uwzględniać postęp na wszystkich poziomach umiejętności i we wszystkich sektorach w celu wzmocnienia w Europie gospodarki opartej na wiedzy i przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Jednocześnie należy uwzględniać zasadę preferencji dla obywateli państw UE, prawo państw członkowskich do określenia liczby imigrantów oraz prawa imigrantów. W praktyce realizacja powyższych założeń wymaga od UE i państw członkowskich:

Powodzenie imigracji zależy od integracji

Integracja jako proces „starań obustronnych” powinna być promowana zgodnie ze wspólnymi podstawowymi zasadami w sprawie integracji. Należy wspierać aktywne uczestnictwo imigrantów w życiu społecznym, a społeczeństwa krajów przyjmujących powinny zwiększać spójność społeczną i doskonalić umiejętność radzenia sobie z różnorodnością. W tym celu UE i jej państwa członkowskie powinny:

SOLIDARNOŚĆ: koordynacja polityki między państwami członkowskimi i współpraca z krajami trzecimi

Przejrzystość, zaufanie i współpraca

Wspólna polityka imigracyjna powinna opierać się na solidarności, wzajemnym zaufaniu, przejrzystości, odpowiedzialności oraz wspólnych staraniach Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. W tym celu UE i państwa członkowskie powinny:

Efektywne i spójne wykorzystanie dostępnych zasobów

W imię solidarności należy uwzględniać w ramach finansowych specyficzne wyzwania dotyczące zewnętrznych granic niektórych państw członkowskich. W tym celu UE i państwa członkowskie powinny:

Partnerstwo z krajami trzecimi

Imigracja powinna być integralną częścią polityk zewnętrznych UE. Należy wspierać współpracę we wszystkich aspektach kwestii związanych z imigracją w ramach partnerstw z krajami trzecimi. W tym celu UE i państwa członkowskie powinny:

BEZPIECZEŃSTWO: skuteczne zwalczanie nielegalnej imigracji

Polityka wizowa, która służy interesom Europy i jej partnerów

Wspólna polityka wizowa powinna ułatwiać wjazd osobom podróżującym legalnie na terytorium UE oraz wzmacniać wewnętrzne bezpieczeństwo. Polityka wizowa powinna być oparta na wykorzystywaniu nowych technologii i szeroko zakrojonej wymianie informacji między państwami UE. W tym celu UE i państwa członkowskie powinny:

Zintegrowane zarządzanie granicami

Ochrona integralności strefy Schengen ma kluczowe znaczenie. Dlatego należy wzmocnić zarządzanie granicami zewnętrznymi, a opracowywanie polityki kontroli granic powinno zostać skoordynowane z polityką kontroli celnych i polityką zapobiegania zagrożeniom. W praktyce UE i państwa członkowskie powinny:

Intensyfikacja zwalczania nielegalnej imigracji i polityka zerowej tolerancji wobec handlu ludźmi

Należy opracować spójną politykę zwalczania nielegalnej imigracji i handlu ludźmi. Konieczne jest wprowadzanie środków do zwalczania wszelkich form pracy niezgłaszanej i nielegalnego zatrudnienia oraz ochrony ofiar handlu ludźmi. W tym celu UE i państwa członkowskie powinny:

Skuteczne i odpowiednio wyważone strategie polityczne w zakresie powrotów

Strategie polityczne w zakresie powrotów są integralnym elementem polityki imigracyjnej. Należy unikać masowego regulowania statusu nielegalnych imigrantów, pozostawiając jednak możliwość udzielania indywidualnych amnestii. W tym celu UE i państwa członkowskie powinny:

Kontekst

W dzisiejszej Europie bez granic wewnętrznych zarządzanie imigracją w skoordynowany sposób ma ogromne znaczenie. Począwszy od 1999 r., UE podejmuje starania w tym zakresie w ramach realizacji postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Jednak w opinii Komisji dotychczasowe osiągnięcia w tej dziedzinie są niewystarczające. Wspólna polityka europejska jest konieczna dla zapewnienia ram umożliwiających podejmowanie spójnych działań. Wizja takiej polityki została przedstawiona w komunikacie Komisji „W kierunku wspólnej polityki w dziedzinie imigracji” z dnia 5 grudnia 2007 r. Następnie Rada Europejska potwierdziła znaczenie opracowania wspólnej polityki i zwróciła się do Komisji o przedstawienie wniosków w 2008 r.

Ostatnia aktualizacja: 16.05.2011