Siódmy program ramowy Euratom

Zrównoważony rozwój energii syntezy jądrowej, sprostanie wyzwaniom stawianym przez rozszczepienie jądrowe w kwestii bezpieczeństwa, usuwanie odpadów, wydajność i konkurencyjność to ogólne cele postawione w szczegółowym programie badawczym i szkoleniowym w dziedzinie jądrowej. Niniejszy dokument określa aktualne wyzwania związane z wykorzystaniem energii jądrowej w Europie, a także przedstawia cechy i ogólne cele programu. Do każdego obszaru tematycznego badań: syntezy jądrowej, energii z rozszczepienia jądrowego i ochrony przed promieniowaniem, przypisane są cele szczegółowe, z których wynika cały szereg działań, jakie należy podjąć w czterech najbliższych latach.

AKT

Decyzja Rady 2006/970/CE z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011) [Dz.U. L 400 z 30.12.2006] oraz

Decyzja Rady 2006/977/Euratom z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011) [Dz.U. L 400 z 30.12.2006].

STRESZCZENIE

Elektrownie atomowe produkują obecnie jedną trzecią całej energii elektrycznej w Unii Europejskiej (UE). Pod tym względem stanowią więc uprzywilejowane źródło energii. Czysta energia jądrowa odgrywa ponadto ważną rolę dla środowiska (redukuje emisję gazów cieplarnianych), przyczyniając się równocześnie do zwiększenia niezależności, bezpieczeństwa i zróżnicowania dostaw energii w Unii.

W perspektywie synteza jądrowa * powinna pozwolić na prawie nieograniczoną dostawę czystej energii. W tym względzie projekt ITER (DE) (EN) (FR) * stanowi niezaprzeczalną wartość dodaną. Dlatego też jego realizacja i wykorzystanie znajdują się w centrum aktualnej strategii UE. Niemniej jednak tak ambitny plan musi opierać się na solidnym i ukierunkowanym europejskim programie w dziedzinie badań i rozwoju.

Pomimo to rozszczepienie jądrowe * pozostaje ciągle lepszym rozwiązaniem. W związku z tym wydaje się niezbędne skoncentrowanie działań na badaniach i szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa jądrowego (ochrony przed promieniowaniem *), zrównoważonej gospodarki odpadami, efektywności i globalnej konkurencyjności tego sektora.

Dlatego, aby zagwarantować Europie zadowalającą ilość energii, należy brać pod uwagę ochronę jej źródeł, infrastrukturę i istniejącą wiedzę, a także wykorzystywać nowe możliwości stworzone przez naukę i technologie. Mając to na uwadze, szczegółowy program powinien pozwolić na utrzymanie wystarczającego poziomu inwestowania w badania i jednocześnie zoptymalizować współpracę między UE a jej państwami członkowskimi.

CECHY I OGÓLNE CELE PROGRAMU

Program Euratom, który rozpoczął się w 2011 r., podzielony jest na dwa programy szczegółowe. Pierwszy dotyczy badań nad syntezą jądrową, energii z rozszczepienia jądrowego i ochrony przed promieniowaniem. Drugi dotyczy działań w dziedzinie energii jądrowej podejmowanych przez Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre, JRC).

Całkowita maksymalna kwota przeznaczona na wdrożenie siódmego programu ramowego w okresie 2007–2011 wynosi 2751 mln euro. Ważna część tego budżetu zarezerwowana jest na sfinansowanie międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termojądrowego (ITER).

Program szczegółowy Euratom

Niniejszy szczegółowy program dotyczy następujących obszarów:

W tych obszarach należy osiągnąć następujące cele:

Głównym wkładem szczegółowego programu jest pogłębienie badań na szczeblu wspólnotowym w wyżej wymienionych dziedzinach. Podkreśla się również jego synergię i komplementarność z innymi politykami i programami wspólnotowymi.

W dziedzinie energii termojądrowej badania będą koncentrować się na:

W dziedzinie rozszczepienia jądrowego i ochrony przed promieniowaniem niniejszy program ma na celu przygotowanie podstaw naukowych i technicznych niezbędnych do lepszego zarządzania energią (bezpieczniejszego i oszczędniejszego źródła, bardziej konkurencyjnego i przyjaźniejszego dla środowiska) i odpadami oraz ich skutkami.

Ponadto przygotowane zostaną wskaźniki osiągnięć dla trzech poziomów:

Do realizacji szczegółowego programu na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2011 r. przewidziano budżet w wysokości 2234 mln euro. Kwota zostanie rozdzielona na poszczególne obszary działań w następujący sposób:

Działania WCB

Prace WCB w zakresie badań jądrowych mają na celu wsparcie całego spektrum działalności badawczej prowadzonej we współpracy międzynarodowej w następujących obszarach tematycznych:

Cele i wytyczne tych działań przedstawiono w załączniku do decyzji 2006/977/Euratom.

Szacunkowa kwota niezbędna do realizacji szczegółowego programu wynosi 517 mln euro.

Wdrożenie7. programu ramowego wraz z poszczególnymi programami szczegółowymi i wszystkimi działaniami badawczymi musi przebiegać z poszanowaniem fundamentalnych zasad etyki i przy uwzględnieniu aspektów socjalnych, prawnych, społeczno-ekonomicznych, kulturalnych i równości płci.

OBSZARY TEMATYCZNE BADAŃ

Do każdego obszaru tematycznego (energia syntezy jądrowej, rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem) przypisany jest ogólny cel, dla którego przewidziano szereg działań. Dla rozszczepienia jądrowego i ochrony przed promieniowaniem zdefiniowano również cele szczegółowe.

Energia syntezy jądrowej

Ogólnym celem jest włączenie wszystkich stron (naukowców, przemysłu, przedsiębiorstw, decydentów politycznych itp.) i wiedzy naukowej w europejski program badawczy nad energią syntezy jądrowej (DE) (EN) (FR). Wysiłki koncentrować się będą zwłaszcza na budowie i wykorzystaniu ITER oraz jego następcy DEMO *, a także na projektach o szerszym spektrum, związanych z rozwojem energii termojądrowej.

Zaplanowane działania będą dotyczyć siedmiu następujących aspektów:

Udział UE w projekcie ITER będzie polegał w szczególności na:

Jeśli chodzi o DEMO-urządzenie do testów technologicznych, będące prototypem przyszłych przemysłowych reaktorów termojądrowych, będą kontynuowane próby i oceny materiałów tej technologii oraz samego modelu reaktora.

Poza działaniami skierowanymi na projekt ITER i DEMO nacisk położony zostanie również na nabywanie nowych kompetencji i poszerzanie wiedzy w kluczowych dziedzinach związanych z rozwojem przyszłych elektrowni termojądrowych. Cel jest dwojaki: w perspektywie długoterminowej badania powinny zwiększyć techniczne możliwości realizacji syntezy jądrowej i stać się ekonomicznie opłacalne. Przewidziane w związku z tym działania badawcze będą dotyczyć:

Aby sprostać potrzebom ITER i badań nad energią termojądrową w zakresie zasobów ludzkich, kompetencji i poziomu wyszkolenia, niniejszy program przewiduje:

Ważnym elementem nowego europejskiego programu badawczego w zakresie nowych infrastruktur będzie budowa ITER w Europie.

Aby sprostać ewentualnym nowym potrzebom lub nieprzewidzianym wymogom politycznym w zakresie dostaw energetycznych, zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju, może zostać powołany program przyspieszający badania nad rozwojem syntezy jądrowej. W konsekwencji zaowocuje to wcześniejszym wprowadzeniem na rynek energii syntezy jądrowej. Nadrzędnym celem przyspieszonego programu, prowadzącym w istocie do jego zakończenia, będzie wcześniejsza realizacja elektrowni DEMO.

Rozszczepienie jądrowe

Ogólne założenia w tej dziedzinie są różnorodne:

Rozszczepienie jądrowe stawia liczne pytania w kwestii gospodarki odpadami radioaktywnymi. W tym zakresie badania i rozwój technologiczny będą koncentrować się na:

W ramach obecnego programu będą również prowadzone działania dotyczące instalacji jądrowych, aby zapewnić im większe bezpieczeństwo i oszczędność w wykorzystywaniu źródeł, bardziej ekologiczne funkcjonowanie i lepszą konkurencyjność.

Obecny program przewiduje także wspieranie projektowania, renowacji, budowy i użytkowania infrastruktur badawczych związanych z rozszczepieniem jądrowym. Jednym z priorytetów jest również ułatwienie naukowcom dostępu do tych placówek na szczeblu międzynarodowym.

Zostaną przewidziane różne instrumenty dla sektora zasobów ludzkich i szkoleń w Europie i poza jej granicami w celu promowania transferu kompetencji i wiedzy naukowej w całym sektorze. Instrumenty te służyć będą przede wszystkim zapewnieniu temu sektorowi wystarczającej ilości naukowców i wykwalifikowanych techników, w szczególności poprzez:

Ochrona przed promieniowaniem

Działania badawcze poświęcone ochronie przed promieniowaniem, skupiające się na kwestii zagrożeń związanych z przedłużoną ekspozycją na niskie dawki promieniowania, będą polegać na:

Kontekst

UE od 1984 r. prowadzi opartą na wieloletnich programach ramowych politykę w zakresie badań i rozwoju technologii. Siódmy program ramowy jest drugim od wprowadzenia strategii lizbońskiej w 2000 r. i musi odegrać główną rolę na rzecz rozwoju i zatrudnienia w Europie w kolejnych latach. Komisja pragnie rozwinąć „trójkąt wiedzy” stworzony z polityki badań, edukacji i innowacji, aby wiedza służyła dynamice gospodarczej i postępowi społecznemu oraz środowiskowemu.

Słowa kluczowe aktu

Odniesienia

Akt

Wejście w życie – Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2006/970/WE

1.1.2007–31.12.2013

Dz.U. L 400 z 30.12.2006

Decyzja 2006/977/Euratom

1.1.2007–31.12.2011

Dz.U. L 400 z 30.12.2006

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1908/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2011) [Dz.U. L 400 z 30.12.2006].

Rozporządzenie to dotyczy warunków uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w siódmym programie ramowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom)(2007–2011). Dokument podzielony jest na cztery rozdziały: przepisy wstępne (przedmiot, definicje, poufność), uczestnictwo (warunki uczestnictwa, procedury itd.), upowszechnianie i wykorzystanie (własność, ochrona, publikacja, upowszechnianie i wykorzystanie istniejącej i nowej wiedzy) oraz przepisy szczególne dotyczące uczestnictwa w działaniach w ramach obszaru tematycznego „badania nad energią syntezy jądrowej”.

Ostatnia aktualizacja: 10.07.2007