Szczegółowy program „Możliwości”

Ten szczególowy program ma na celu wzmocnienie infrastruktury naukowej w Europie. Poszczególne dzialania wprowadzone w zycie beda zmierzaly z jednej strony do zblizenia MSP, regionów, spoleczenstwa cywilnego i panstw trzecich wspólnoty naukowej, a, z drugiej, do wzmocnienia potencjalu badawczego tych poszczególnych stron oraz spójnosci polityk. Niniejszy dokument proponuje dokladne przedstawienie szczególowego programu (cele szczególowe, cechy, podejscia, pola dzialania itp.).

AKT

Decyzja Rady 2006/974/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotyczaca programu szczególowego „Mozliwosci”, wdrazajacego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badan, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013).

STRESZCZENIE

Bedac rozwinieciem wczesniej prowadzonych dzialan, szczególowy program „Mozliwosci” ma na celu glównie stworzenie nowej infrastruktury badawczej i innowacyjnej w Europie.

W zwiazku z tym program przewiduje dwufazowe podejscie strategiczne skladajace sie z: fazy przygotowawczej i fazy budowy. Podejscie to dotyczy nastepujacych dziedzin:

Budzet konieczny do wykonania szczególowego programu wynosi 4,97 mld EUR na okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2013 roku.

CECHY I OGÓLNE CELE PROGRAMU

Wszystkie srodki zmobilizowane na rzecz programu sa zgodne z celami wlasciwymi kazdej dziedzinie, a sa to:

Wprowadzenie siódmego programu ramowego, w tym róznych szczególowych programów oraz wynikajacej z nich dzialalnosci naukowej, bedzie zgodne z podstawowymi zasadami etycznymi oraz aspektami spolecznymi, prawnymi, spoleczno-ekonomicznymi, kulturowymi i zwiazanymi z równoscia plci.

TEMATY: CELE, PODEJSCIA, DZIALANIA

Dla kazdego z tematów poruszanych przez szczególowy program okreslono:

Infrastruktura badawcza

Program szczególowy ma na celu optymalizacje wykorzystania i rozwój europejskich infrastruktur badawczych * oraz wspieranie ich tworzenia lub modernizacji. Poza tym mozna przewidziec srodki wspomagajace w celu zaspokojenia ewentualnych potrzeb, które pojawia sie pózniej. Ogólnie rzecz biorac, chodzi raczej o wzmocnienie europejskiego know-how w dziedzinie technologii na rzecz bardziej konkurencyjnej i dynamiczniejszej gospodarki wiedzy.

Dzialania dotyczace infrastruktury badawczej (istniejacej lub nowo utworzonej) oraz powstawania nowych potrzeb polegaja na:

Budzet przyznany w tej dziedzinie badan bedzie wynosil 1 715 milionów euro.

Badania na rzecz MSP

Przewidziane zostaly dwa specjalne systemy, które maja umozliwic MSP i stowarzyszeniom MSP lepsze korzystanie z odkryc naukowych na rzecz ich rozwoju, ich know-how i ich mozliwosci innowacji:

Systemy te otrzymaja finansowanie równe 1 336 milionów euro.

Regiony wiedzy

Wzmocnienie potencjalu badawczego regionów europejskich to pierwszy cel szczególowego programu. Aby go osiagnac, w calej Europie uprzywilejowane bedzie wspomaganie rozwoju „regionalnych ugrupowan” zrzeszajacych regionalne organy samorzadowe, uniwersytety, centra badawcze, przedsiebiorstwa i inne strony zainteresowane. Do priorytetów programu nalezy tez lepsza koordynacja polityki regionalnej z polityka badawcza.

Poszczególne projekty tej czesci beda dotyczyc nastepujacych dzialan:

Budzet przyznany regionom wiedzy wynosi 126 milionów euro.

Potencjal badawczy

Dzialania programu musza koncentrowac sie na najmniej rozwinietych regionach Unii Europejskiej (UE) oraz na regionach najbardziej oddalonych, aby mogly one w pelni wykorzystywac swe mozliwosci w dziedzinie badawczej. Dzialania te w pewnym czasie powinny umozliwic zwiekszenie potencjalu badawczego (wzmocnienie umiejetnosci, rozwój nowych kompetencji, zwiekszenie widocznosci) poszerzonej Unii.

Jesli chodzi o konkretne dzialania, akcja bedzie w szczególny sposób wspierac partnerstwo strategiczne, w tym partnerstwomiedzy grupami badawczymi (sektor publiczny i prywatny) tych regionów i glównych grup badawczych innych regionów Europy. Wybranym (na podstawie ich jakosci i potencjalu) grupom badawczym w najmniej rozwinietych regionach partnerstwa te umozliwia:

Na rozwój potencjalu badan przeznaczonych bedzie 340 milionów euro.

Nauka w spoleczenstwie

Stworzenie demokratycznego i skutecznego europejskiego spoleczenstwa wiedzy wiaze sie w sposób nieunikniony z integracja wymiaru naukowego z europejska tkanka spoleczna.

Badania naukowe, sila napedowa innowacji, czyli wzrostu, dobrobytu i zrównowazonego rozwoju, sa ogólnie slabo zintegrowane w spoleczenstwie. Jest to zwiazane z wieloma czynnikami:

Wszystkie te elementy to zródla dwuznacznosci miedzy coraz wieksza wola rozwijania badan w odpowiedzi na wielkie wyzwania spoleczne (choroby, zanieczyszczenie, epidemie, bezrobocie, starzenie demograficzne itp.) i rosnacym poczuciem nieufnosci w stosunku do mozliwych odchylen nauki.

Dlatego w obliczu ryzyka poglebiania sie przepasci naukowej w naszych spoleczenstwach nieodzowne wydaje sie:

Wprowadzenie tej czesci opierac sie bedzie na trzech duzych kierunkach dzialan. Polegaja one na:

W przypadku europejskiego systemu naukowego do programu wpisane sa trzy aspekty:

Jezeli chodzi o przewidywanie i rozwiazywanie problemów politycznych, etycznych i spolecznych, wazne sa dwa aspekty:

W celu poprawienia zrozumienia miejsca wiedzy i technologii w spoleczenstwie program zaleca stworzenie wyspecjalizowanych sieci uniwersyteckich. Ich zadaniem bedzie podkreslenie faktycznego zaangazowania nauki w konstruowanie europejskiego spoleczenstwa i tozsamosci. W tym celu nalezy podkreslic kilka aspektów:

W przypadku rozwoju roli uniwersytetów akcent nalezy polozyc na:

Poza tym wprowadzone zostana ramy dzialan w celu wzmocnienia roli kobiet, podobnie jak aspektu plci w badaniach naukowych.

Dzialania skierowane do mlodych skoncentruja sie na:

Ostatecznie w dziedzinie komunikacji naukowej wysilek bedzie dotyczyl nastepujacych aspektów:

Budzet przyznany tej dziedzinie tematycznej wynosi 330 milionów euro.

Wspólpraca miedzynarodowa

W celu rozwiniecia glównej polityki miedzynarodowej w dziedzinie wiedzy i technologii UE zamierza:

Wspólpraca z krajami trzecimi dotyczyc bedzie glównie krajów kandydackich, sródziemnomorskich krajów partnerskich (MPC), krajów Balkanów Zachodnich (WBC), krajów Europy Zachodniej, Kaukazu i Azji srodkowej (EECCA), krajów rozwijajacych sie oraz gospodarek wschodzacych.

Wspólpraca ta bedzie opierac sie na:

Na dzialalnosc wspólpracy miedzynarodowej przeznaczony zostanie budzet wynoszacy 180 milionów euro.

Spójnosc polityki w zakresie badan

Poza wzmocnieniem skutecznosci i spójnosci krajowej i wspólnotowej polityki w zakresie badan celem UE jest:

W tym celu nalezy przyjac dwa kierunki dzialania:

Budzet tej czesci bedzie wynosil 70 milionów euro.

Kontekst

Od 1984 r. UE prowadzi polityke w zakresie badan i rozwoju technologii oparta na wieloletnich programach ramowych. Siódmy program ramowy jest drugim od wprowadzenia strategii lizbonskiej w 2000 r. Odgrywa glówna role dla rozwoju i zatrudnienia w Europie w kolejnych latach.

Slowa kluczowe aktu

Odniesienia

Akt

Wejscie w zycie – Data wygasniecia

Termin transpozycji przez panstwa czlonkowskie

Dziennik Urzedowy

Decyzja 2006/974/WE

1.1.2007–31.12.2013

Dz.U. L 400 z 30.12.2006

AKTY POWIAZANE

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego i Komitetu Regionów z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie postepów w realizacji siódmego wspólnotowego programu ramowego w dziedzinie badan [COM(2009) 209 - neopublikowany w Dzienniku Urzedowym]. Dzialania wynikajace z programu „Mozliwosci” sa bardzo pozadane, szczególnie te wspierajace badania na rzecz MSP oraz stowarzyszen MSP.

Realizacja 44 glównych projektów infrastrukturalnych o charakterze strategicznym dla Europy przyjetych przez Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych (ESFRI) zostala zahamowana przez brak srodków krajowych i wspólnotowych. Jednak przyjecie nowych ram prawnych dla europejskiej infrastruktury badawczej w 2009 roku powinno wznowic prace i pozwolic na pewne planowanie finansowe integrujace inne instrumenty finansowe (EBI, fundusze strukturalne).

Akcje „Potencjal badawczy” i „Regiony wiedzy” laczace umiejetnosci badawcze regionów nie daly oczekiwanych skutków (szczególnie w regionach konwergencji), poniewaz takze w ich przypadku brakuje srodków. Lepsze i bardziej ukierunkowane wykorzystanie z funduszy strukturalnych przyczyniloby sie do podniesienia poziomu doskonalosci naukowej i technicznej w UE.

Nowy system finansowania bardziej wspiera tworzenie partnerstwa europejskiego miedzy sektorem badan a spoleczenstwem.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 743/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. dotyczaca udzialu Wspólnoty w podjetym przez kilka panstw czlonkowskich programie badawczo-rozwojowym majacym na celu wsparcie malych i srednich przedsiebiorstw prowadzacych dzialalnosc w zakresie badan i rozwoju [Dz.U. L 201 z 30.7.2008].

Program Eurostars wspomaga MSP prowadzace dzialalnosc badawcza i dotyczaca rozwoju (R&D). Program ten oparty jest na artykule 169 traktatu WE dotyczacego uczestnictwa Wspólnoty w programie R&D wprowadzonym wspólnie przez kilka panstw czlonkowskich. Celem Eurostars jest nadanie jednego kierunku i zsynchronizowanie krajowych programów badawczych i innowacyjnych w celu ustalenia wspólnego programu zintegrowanego z dziedzinami naukowymi, administracyjnymi i finansowymi oraz przyczynienia sie do realizacji europejskiej przestrzeni badawczej.

Eurostars jest wspólnym programem dla Eureka i siódmego programu ramowego dla badan i rozwoju technologicznego (Mozliwosci).

Jest wspólfinansowany przez panstwa czlonkowskie i inne uczestniczace kraje trzecie oraz przez Wspólnote. Udzial finansowy Wspólnoty wynosi 100 milionów euro, udzial 22 panstw czlonkowskich UE i 5 krajów stowarzyszonych w siódmym PR to 300 dodatkowych milionów euro. Finansowanie prywatne wyniesie 400 milionów euro. Calkowita suma na rzecz europejskich MSP dzialajacych w dziedzinie badan wyniesie zatem 800 milionów euro w ciagu szesciu lat.

Ostatnia aktualizacja: 30.05.2010