Siódmy program ramowy (2007–2013)

Badania są częścią trójkąta wiedzy, który musi wzmocnić wzrost i zatrudnienie w Unii Europejskiej (UE) w zglobalizowanej gospodarce. Siódmy program ramowy w zakresie badań na lata 2007–2013 daje UE możliwość realizowania ambicji gospodarczych i społecznych w zakresie polityki badań, konsolidując Europejską Przestrzeń Badawczą (EPB). Aby osiągnąć ten cel, Komisja pragnie zwiększyć roczny budżet UE przeznaczony na badania i spowodować tym samym zwiększenie ilości inwestycji państwowych i prywatnych. Siódmy program ramowy musi w trakcie realizacji odpowiadać na potrzeby w zakresie badań i wiedzy, przemysłu oraz ogólniej polityk europejskich. Jest podzielony na cztery główne programy oraz został znacznie uproszczony, aby zwiększyć dostępność dla badaczy i skuteczność.

AKTY

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013).

Decyzja Rady nr 969/2006/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011).

STRESZCZENIE

7. program ramowy jest dostosowany do potrzeb UE w zakresie wzrostu i zatrudnienia. Po szerokiej konsultacji publicznej wyznaczone cztery główne cele, które odpowiadają czterem programom szczegółowym, systematyzującym wysiłek badań europejskich.

Cztery główne programy szczegółowe

Celem programu Współpraca jest pobudzenie współpracy i wzmocnienie więzi między przemysłem a badaniami w ramach ponadnarodowych. Ponadto zakłada zbudowanie i umocnienie pozycji lidera UE w kluczowych dziedzinach badań. Zawiera on 9 obszarów tematycznych zarządzanych niezależnie od siebie, ale uzupełniających się w trakcie realizacji:

Program „Pomysły” ma służyć wzmocnieniu badań odkrywczych w Europie, to znaczy odkryciu nowej wiedzy, która zmieniłaby fundamentalnie naszą wizję świata i nasz sposób życia. W tym celu nowa Europejska Rada ds. Badań Naukowych będzie wspierać najambitniejsze i najbardziej innowacyjne projekty badawcze. Rada będzie stała na czele badań europejskich, a zespół naukowców w sposób niezależny określi priorytety i strategie. Celem jest wzmocnienie doskonałości badań europejskich przez wspieranie konkurencyjności i podejmowania ryzyka.

Program „Ludzie” mobilizuje duże zasoby finansowe, aby poprawić perspektywy kariery naukowców w Europie i przyciągnąć więcej młodych i wartościowych badaczy. Komisja pragnie zachęcać do szkoleń i mobilności, aby wykorzystać cały potencjał ludzki w zakresie badań w Europie. Program ten opiera się na sukcesie Akcji Marie Curie, które od kilku lat oferują badaczom europejskim możliwość odbywania podróży naukowych.

Program „Możliwości” ma dać naukowcom skuteczne narzędzia do zwiększania jakość i konkurencyjność badań europejskich. Chodzi o większe inwestowanie w struktury badawcze w regionach najmniej efektywnych, w ukształtowanie badawczych biegunów regionalnych oraz w badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Program ten musi również odzwierciedlać znaczenie współpracy międzynarodowej w badaniach i rolę nauki w społeczeństwie.

Ponadto 7. program ramowy będzie finansował bezpośrednie działania Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) oraz działania objęte programem ramowym Euratom w dziedzinach:

Zmiana w czasie

7. PR przejmuje wiele elementów z poprzednich programów, które wywarły pozytywny wpływ na badania europejskie. Tak było w przypadku projektów prowadzonych przez grupy partnerów europejskich, które pozostaną w sercu programu ramowego. Komisja wpisuje także program ramowy do Europejskiej Przestrzeni Badawczej, która łączy wszystkie działania UE w tym zakresie. Przedłużenie programu z czterech do siedmiu lat podkreśla chęć długoterminowego działania zmierzającego do zdynamizowania europejskich badań i nauki.

7. PR zachował najlepsze aspekty poprzedzających programów, ale wprowadza także nowe środki, aby poprawić spójność i skuteczność polityki badawczej UE. Głównymi innowacjami wniesionymi przez ten program ramowy są:

Ponadto, tak jak to było w przypadku 6. programu ramowego, wiele dziedzin badawczych nie otrzyma żadnego finansowania unijnego:

Uproszczony program ramowy

Od 1984 r. różne ramowe programy ramowe zwiększały liczbę procedur administracyjnych i finansowych, które obejmują działania UE w dziedzinie badawczej. Komisja dalej chce upraszczać procedury, tak jak w ostatnim programie ramowym z zamiarem poprawienia skuteczność finansowania i zarządzania projektami badawczymi.

Szczególne środki, aby uprościć wdrożenie programu ramowego, zawierają:

Budżet duży, ale konieczny

Komisja proponuje budżet w wysokości 50 521 mln euro na lata 2007-2013, czyli średnio 7 217 mln euro rocznie. Oznacza to, że budżet 7. PR jest ponad półtora razy wyższy, niż budżet 6. PR (4 375 mln euro rocznie, co daje 17 500 mln euro w ciągu czterech lat). Budżet będzie rozdzielony na poszczególne programy w następujący sposób:

Wzrost ten odzwierciedla znaczenie badań dla ożywienia strategii lizbońskiej, która ma na celu uczynienie z Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki wiedzy na świecie. Europa ostatnio przegapiła możliwości w niektórych kluczowych dziedzinach badawczych z powodu braku dostępnych funduszy. Ten program ramowy będzie mógł sfinansować większą liczbę wartościowych projektów i wzmocnić możliwości innowacyjne UE.

Wiedza i technologia są największymi atutami Europy i stanowią podstawę wzrostu i zatrudnienia. Ten program ramowy ma wywołać efekt dźwigni dla wydatków narodowych w zakresie badań, aby wysiłek badawczy Europy osiągnął 3 % PKB. Komisja pragnie odegrać w sposób pełny swoją rolę siły napędowej i koordynatora, aby rozwój wiedzy działał na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Europie.

Kontekst

Od 1984 r. UE prowadzi politykę badań i rozwoju technologicznego opartą na wieloletnich programach ramowych. 7. program ramowy jest drugim od zaproponowania strategii lizbońskiej w 2000 r. i ma odegrać główną rolę dla wzrostu i zatrudnienia w Europie w nadchodzących latach. Komisja pragnie rozwijać trójkąt wiedzy zbudowany z polityki badań, edukacji i innowacji, tak aby wiedza działała na korzyść dynamiki gospodarczej oraz postępu społecznego i środowiskowego.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie - Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 1982/2006/WE

1.1.2007 – 31.12.2013

Dz.U. L 412 z 30.12.2006

Decyzja nr 969/2006/WE

1.1.2007 – 31.12.2011

Dz.U. L 391 z 30.12.2006

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie postępów w realizacji siódmego wspólnotowego programu ramowego w dziedzinie badań [COM(2009) 209 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. 7. program ramowy został dostosowany tak, aby pomóc UE w stworzeniu niskoemisyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Stara się pobudzać inwestycje publiczne i prywatne w zakresie badań i rozwoju oraz zróżnicować instrumenty programu w celu maksymalnego zwiększenia europejskiej wartości dodanej.

7PR jest istotny dla promowania doskonałości naukowej i rozwoju technologicznego. Tym ważniejsze jest jego znaczenie w obecnej sytuacji gospodarczej. 7. PR wnosi wkład w rozwój ustawicznych wysiłków badawczych, jak pokazują to partnerskie inicjatywy publiczno-prywatne na rzecz ekologicznych pojazdów, energetycznie efektywnych budynków i obiektów przemysłowych przyszłości, realizowane w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej.

Komisja zwróciła się do zespołu ekspertów o przeprowadzenie śródokresowej oceny 7. PR w celu poprawy jego wpływu na ukształtowanie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Wnioski z tej oceny odgrywają także istotną rolę w dyskusjach na temat przyszłych ram finansowych Unii Europejskiej, strategii lizbońskiej po 2010 r. oraz kolejnego programu ramowego.

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1908/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2011).

Rozporządzenie to dotyczy warunków uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w siódmym programie ramowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) (2007–2011). Dokument składa się z czterech rozdziałów: przepisy wstępne (przedmiot definicja i poufność), uczestnictwo (warunki uczestnictwa, aspekty proceduralne itp.), upowszechnianie i wykorzystanie oraz prawa dostępu (własność, ochrona, publikacje, upowszechnienie i wykorzystanie nowej i wcześniej istniejącej wiedzy oraz prawa dostępu do tej wiedzy) i przepisy szczególne dotyczące uczestnictwa w działaniach w ramach obszaru tematycznego „badania nad energią syntezy jądrowej”.

Rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) [Dz.U. L 391 z 30.12.2006].

Dotyczy zasad uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach 7. programu ramowego Wspólnoty Europejskiej (2007–2013). Rozporządzenie to zawiera cztery rozdziały: przepisy wstępne, udział, Europejski Bank Inwestycyjny oraz upowszechnianie i wykorzystanie oraz prawa dostępu.

Ostatnia aktualizacja: 07.01.2010