Europejski Fundusz Społeczny (2007–2013)

Aby zdefiniować misję Europejskiego Funduszu Społecznego oraz określić jego zakres na lata 2007–2013, w niniejszym rozporządzeniu przewidziano szczegółowe przepisy dotyczące różnych rodzajów działań możliwych do sfinansowania przez EFS. EFS wspiera priorytety Wspólnoty w zakresie potrzeby wzmocnienia spójności społecznej, zwiększenia wydajności i konkurencyjności oraz promowania wzrostu gospodarczego i trwałego rozwoju. W tym kontekście EFS powinien przyczyniać się do wzmacniania spójności gospodarczej i społecznej przez poprawę warunków i możliwości zatrudnienia.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

W latach 2007–2013 EFS – zgodnie z postanowieniami ogólnymi dotyczącymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności – wspiera działania w ramach celu „Konwergencja” (w przypadku regionów najmniej rozwiniętych) i celu „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” (w przypadku którego chodzi o przewidywanie i promowanie zmian gospodarczych umożliwiających skuteczną odpowiedź na pojawiające się wyzwania).

Misja

EFS wspiera polityki państw członkowskich w celu ukierunkowania strategii lizbońskiej na wzrost i zatrudnienie. Polityki te są ściśle związane z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej (OWPG), z europejską strategią zatrudnienia (ESZ), a także z wytycznymi dotyczącymi polityki zatrudnienia. Dokładniej rzecz ujmując, założenia EFS są następujące:

Zakres stosowania i priorytety

W ramach celów Konwergencja oraz Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie EFS wspiera w państwach członkowskich działania objęte wymienionymi poniżej priorytetami:

Priorytety

Oprócz tego EFS wspiera następujące priorytety w ramach celu „Konwergencja”:

Koncentracja pomocy

Państwa członkowskie zapewniają spójność działań wspieranych z EFS z działaniami podejmowanymi w celu realizacji europejskiej strategii zatrudnienia oraz mają za zadanie dopilnować, aby działania wspierane z EFS przyczyniały się do jej realizacji. Państwa członkowskie koncentrują wsparcie na wdrażaniu zaleceń dotyczących zatrudnienia.

Kwalifikacja wydatków

Decyzja dotycząca zasad określania kwalifikacji wydatków zapada na szczeblu krajowym. Następujące wydatki nie kwalifikują się do wsparcia z EFS:

Dobre zarządzanie i partnerstwo

EFS promuje dobre zarządzanie i partnerstwo. Wsparcie z funduszu jest opracowywane i wdrażane na odpowiednim szczeblu terytorialnym z uwzględnieniem poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego, zgodnie z uregulowaniami instytucjonalnymi właściwymi dla każdego państwa członkowskiego. Państwa członkowskie zapewniają uczestnictwo partnerów społecznych oraz konsultację i udział innych zainteresowanych stron na odpowiednim szczeblu terytorialnym w przygotowaniu, wdrożeniu i monitorowaniu wsparcia z FSE.

Kontekst

Inne przepisy dotyczące polityki spójności na okres 2007–2013 można znaleźć w czterech rozporządzeniach dotyczących:

Na płaszczyźnie politycznej podstawę finansową polityki spójności na okres 2007–2013 zapewnia porozumienie międzyinstytucjonalne i ramy finansowe na lata 2007–2013.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006

1.8.2006

Dz.U. L 210 z 31.7.2006

Akt zmieniający

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 396/2009

22.5.2009

Dz.U. L 126 z 21.5.2009

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2006/593/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie w latach 2007–2013 [Dz.U. L 243 z 6.9.2006].

Zmieniona decyzjami:

decyzja Komisji 2010/476/UE [Dz.U. L 232 z 2.9.2010],

decyzja Rady nr 2006/702/WE z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności [Dz.U. L 291 z 21.10.2006].

Projekt strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, wzrostu i zatrudnienia został przyjęty przez Radę w dniu 6 października 2006 r. Te wytyczne strategiczne stanowią ramy orientacyjne dla wdrażania polityki spójności i pomocy funduszy w okresie 2007–2013.

Komunikat Komisji – Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie – Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007–2013 [COM(2005) 299 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 17.09.2010