Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007–2013

Strategiczne wytyczne dla Wspólnoty są ważnym elementem dla nowej polityki spójności po 2007 r. Na podstawie strategicznych wytycznych państwa członkowskie ustalają własne priorytety w zakresie polityki spójności. Wytyczne przyczyniają się do realizacji innych priorytetów wspólnotowych, szczególnie tych wynikających ze strategii lizbońskiej oraz z wytycznych zintegrowanych dla wzrostu i zatrudnienia. Odnoszą się głównie do inwestycji, zatrudnienia, wiedzy i innowacji, spójności terytorialnej oraz współpracy.

AKT

Decyzja Rady nr. 2006/702/WE z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności [Dz.U. L 291 z 21.10.2006].

STRESZCZENIE

Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności po 2007 r. mają dwa cele:

Ożywienie strategii lizbońskiej

Po posiedzeniu Rady w marcu 2005 r. strategia lizbońska została ożywiona poprzez partnerstwo dla wzrostu i zatrudnienia. Z punktu widzenia tej strategii polityka spójności powinna koncentrować się na promocji zrównoważonego i długotrwałego wzrostu, konkurencyjności oraz zatrudnieniu.

Strategiczne wytyczne wskazują dziedziny, w których polityka spójności może przyczynić się do realizacji innych priorytetów wspólnotowych szczególnie tych, wynikających ze strategii lizbońskiej. Są one również zgodne ze zintegrowanymi wytycznymi w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Priorytety strategicznych wytycznych

Strategiczne wytyczne koncentrują się wokół trzech priorytetów:

Strategiczne wytyczne na lata 2007–2013

Na podstawie tych priorytetów wytyczne obierają za cel:

Inwestycje i zatrudnienie

Niniejszy komunikat wyróżnia trzy grupy działań, dzięki którym Europa i jej regiony staną się miejscem atrakcyjniejszym dla inwestycji i zatrudnienia.

Po pierwsze, musi nastąpić poszerzenie oraz ulepszenie infrastruktury transportu. W tym celu państwa członkowskie powinny dać pierwszeństwo 30 projektom o znaczeniu europejskim, przewidując inwestycje w połączenia o drugorzędnym znaczeniu. Co więcej, należy wspierać dostępność infrastruktury kolejowej oraz połączenia terenów śródlądowych z transeuropejską siecią transportową (TEN-T). Dotyczy to także wymiaru środowiskowego sieci transportowych i rozwoju transportu morskiego na krótkich trasach.

Po drugie, współdziałanie między ochroną środowiska i wzrostem gospodarczym musi być wzmocnione, aby zapewnić długotrwały wzrost gospodarczy, innowacyjność oraz tworzenie miejsc pracy. W tym celu komunikat zaleca inwestowanie w infrastrukturę, w tworzenie atrakcyjnych warunków dla przedsiębiorstw oraz ich personelu, a także wdrożenie zarządzania ryzykiem. Co więcej, powinny być uwzględnione zobowiązania podjęte przez UE w Kioto.

Po trzecie, zależność od tradycyjnych źródeł energii powinna być zredukowana poprzez ulepszenie efektywności energetycznej oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Wiedza i innowacyjność

Celach związane ze wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem wymagają zmian strukturalnych w gospodarce w kierunku działalności opartej na wiedzy. Aby to osiągnąć, należy:

Zatrudnienie

Aby utworzyć większą liczbę lepszych miejsc pracy, polityka spójności musi obrać za cel rozwiązanie problemów wyraźnie określonych w europejskiej strategii dla zatrudnienia. Szczególnie ważne jest włączenie do rynku pracy większej liczby osób oraz utrzymanie ich przy aktywności zawodowej, modernizując systemy ochrony socjalnej.

Co więcej, należy zwiększyć zdolności dostosowawcze pracowników oraz elastyczność rynku pracy, wzmacniając inwestycje w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i podnoszenie umiejętności. W związku z tymi środkami muszą być rozwinięte zdolności administracyjne urzędów oraz służb publicznych, jak również utrzymanie dobrego poziomu zdrowia ludności aktywnej zawodowo.

Spójność terytorialna i współpraca

Polityka spójności musi dostosować się do specyficznych potrzeb i właściwości różnych obszarów w zależności od ich problemów i szans wynikających z położenia geograficznego. Wymiar terytorialny opiera się szczególnie na następujących tematach:

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. – Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie – Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007–2013 [COM(2005) 299 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRATEGIA LIZBOŃSKA

Komunikat Komisji z dnia 12 grudnia 2006 r. na Wiosenne Posiedzenie Rady Europejskiej – Wdrażanie nowej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. – Rok wyników [COM(2006) 816 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. Reformy gospodarcze i konkurencyjność: główne przesłania sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności w 2006 r. [COM(2006) 697 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji do Rady Europejskiej z dnia 12 października 2006 r. Europa nowoczesna i sprzyjająca innowacjom [COM(2006) 589 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji na Wiosenne Posiedzenie Rady Europejskiej z dnia 25 stycznia 2006 r. Czas zrobić krok do przodu – Nowe partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia [COM(2006) 30 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji z dnia 20 października 2005 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Europejskie wartości w zglobalizowanym świecie – Dokument Komisji przygotowany na październikowe spotkanie szefów rządów i państw [COM(2005) 525 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. – Wspólne działania na rzecz wzrostu i zatrudnienia: Wspólnotowy program lizboński [COM(2005) 330 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2007