Produkcja i etykietowanie produktów ekologicznych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia ono ramy prawne dla produktów ekologicznych. Określa przy tym podstawowe cele i ogólne zasady dotyczące rolnictwa ekologicznego, a także wyjaśnia zasady odnoszące się do produkcji, znakowania, kontroli i wymiany handlowej z państwami trzecimi.

Poprzez harmonizację zasad dotyczących produkcji, znakowania i kontroli produktów ekologicznych rozporządzenie:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Zakresem rozporządzenia objęto:

Cele i zasady

Celem jest rolnictwo zrównoważone i jakość produkcji, która musi odpowiadać potrzebom konsumentów.

Ogólne zasady dotyczą np. szczegółowych metod produkcji, używania zasobów naturalnych i ścisłego ograniczenia stosowania środków z syntezy chemicznej.

Ponadto rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady dotyczące rolnictwa, przetwarzania żywności ekologicznej i pasz ekologicznych.

Zasady produkcji

Według ogólnych zasad produkcji ekologicznej organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) są zakazane we wszelkiej postaci. Zasady dotyczące znakowania żywności pozwalają podmiotom gospodarczym zapewnić przestrzeganie tego ograniczenia. Zakazane jest także stosowanie promieniowania jonizującego.

Podmioty, które chcą jednocześnie prowadzić dwa rodzaje produkcji rolnej (ekologiczną i nieekologiczną), muszą zapewnić rozdzielenie zwierząt i gruntów.

Ekologiczna produkcja roślinna ma być zgodna z pewnymi zasadami dotyczącymi:

Rośliny dziko rosnące zbierane na niektórych obszarach są także klasyfikowane jako produkty ekologiczne, jeśli spełniają pewne warunki dotyczące ich zbierania i pochodzenia (np. obszary ich występowania nie zostały poddane działaniu produktów innych niż dopuszczone do stosowania w okresie co najmniej trzech lat przed zbiorem). Wodorosty mogą z kolei być traktowane jak produkty ekologiczne, jeśli ich obszar produkcji oraz sposób zbierania odpowiadają pewnym warunkom.

Ekologiczna produkcja zwierzęca musi być zgodna z pewnymi zasadami dotyczącymi:

Analogiczne przepisy szczególne mają zastosowanie w przypadku zwierząt w akwakulturach.

Komisja zezwala na używanie ograniczonej liczby produktów i substancji w rolnictwie ekologicznym. Produkty te mogą być przeznaczone do pielęgnowania roślin, żywienia zwierząt i czyszczenia instalacji używanych do produkcji zwierzęcej i roślinnej. Komisja może także ustanowić pewne limity i warunki odnoszące się do stosowania tych produktów.

Gospodarstwa, które rozpoczną działalność w zakresie produkcji ekologicznej, muszą przejść okres konwersji, tj. okres przejściowy, w którym muszą być przestrzegane zasady produkcji ekologicznej. W rozporządzeniu ustanowiono zasady dotyczące tego okresu konwersji.

Przetworzona pasza ekologiczna musi zawierać surowce ekologiczne i nie może być przetworzona za pomocą rozpuszczalników chemicznych. Przetworzona żywność musi zawierać głównie składniki pochodzenia rolniczego. Inne składniki mogą być stosowane, jeśli zostały dopuszczone przez Komisję. Drożdże ekologiczne muszą być produkowane z podłoży ekologicznych i innych dozwolonych składników.

Komisja może przewidzieć odstępstwa od przepisów dotyczących celów, zasad produkcji i znakowania. Odstępstwa te są ograniczone w czasie i dotyczą pewnych szczególnych przypadków.

Znakowanie

Oznaczenia, materiały reklamowe lub dokumenty handlowe mogą zawierać oznaczenia takie jak „eko” i „bio” w celu opisania produktu ekologicznego, jego składników lub surowców.

Oznaczenia produktu ekologicznego muszą być dobrze widoczne na opakowaniu i zawierać informację o jednostce certyfikującej dokonującej certyfikacji danego produktu.

Od dnia 1 lipca 2010 r. używanie logo UE na ekologicznych produktach spożywczych jest obowiązkowe, podobnie jak informacja o miejscu pochodzenia surowców, z których wyprodukowano produkt. Informacja ta musi być umieszczona w tym samym polu widzenia, co logo UE.

Kontrole

Przestrzeganie przepisów rozporządzenia jest zagwarantowane przez system kontroli funkcjonujący na podstawie rozporządzenia (WE) nr 882/2004 oraz środków ostrożności i środków kontroli ustanowionych przez Komisję. System ten gwarantuje możliwość monitorowania żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002.

Ocena ryzyka naruszeń determinuje rodzaj i częstotliwość kontroli. Kontrole organizują organy wyznaczone przez państwa UE. Organy te mogą pod pewnymi warunkami delegować zadania kontrolne na akredytowane jednostki, ale pozostają odpowiedzialne za nadzorowanie wykonywanych kontroli i przyznawanie wyłączeń. Państwa UE regularnie przekazują Komisji wykaz organów i jednostek.

Organy muszą także kontrolować działalność każdego podmiotu biorącego udział w sprzedaży produktu ekologicznego przed jego wprowadzeniem do obrotu.

Po kontroli podmiot otrzymuje świadectwo potwierdzające, że przestrzega przepisów rozporządzenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organ dopilnowuje, aby na etykietach produktu nie umieszczano żadnego odniesienia do produkcji ekologicznej.

Handel z państwami trzecimi

Produkty pochodzące z państw trzecich mogą także być sprzedawane na rynku UE jako produkty ekologiczne, jeśli są zgodne z przepisami rozporządzenia i zostały poddane kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzana przez jednostkę uznaną przez UE lub akredytowany organ kontrolny.

Sprzedaż i nadzór statystyczny

Sprzedaż produktu ekologicznego nie może być w żaden sposób ograniczana przez jakikolwiek organ państwa UE inny niż organ, który skontrolował taki produkt.

Komisja prowadzi działalność w zakresie nadzoru statystycznego opartą na danych dostarczonych przez państwa UE. Komitet regulacyjny ds. rolnictwa ekologicznego wspomaga Komisję przy kształtowaniu polityki w dziedzinie rolnictwa ekologicznego.

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) 2018/848 uchyla i zastępuje rozporządzenie (WE) nr 834/2007 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

KONTEKST

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1–23)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 834/2007 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1–92)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1–84)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2018