Zapewnienie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawia dla przedsiębiorstw sektora spożywczego zasady dotyczące higieny dla środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Jest to kluczowy element pakietu higienicznego Unii Europejskiej z 2004 r. w sprawie higieny żywności.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego. Uzupełnia ono rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, którego postanowienia obejmują głównie zatwierdzenie podmiotów działających w sektorze.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do nieprzetworzonych i przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego. Nie stosują się one na ogół do żywności zawierającej zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego.

Kraje Unii Europejskiej (UE) muszą rejestrować i w razie konieczności zatwierdzać zakłady przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego.

Podejście sektorowe

Przepisy rozporządzenia w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego obejmują następujące główne sektory: mięsny, skorupiaków, rybny i mleczny. Zgodnie z tradycyjnymi metodami produkcji, rozporządzenie umożliwia krajowym organom kompetentnym w spawach żywności na określanie specjalnych warunków dotyczących zasad higieny w każdym sektorze.

W sektorze mięsnym przepisy te dotyczą na przykład ubojni, rozbioru i oddzielanie mięsa od kości, oznakowania zdrowotnego, a także przechowywania, transportu i dojrzewania. W przypadku mięsa zwierząt łownych myśliwi muszą być przeszkoleni w zakresie zdrowia i higieny.

Zasady dotyczące skorupiaków i produktów rybołówstwa obejmują wszystkie kwestie, od produkcji i połowów po urządzenia, zakłady, przetwarzanie i transport.

Mięso

Sektor ten obejmuje domowe zwierzęta kopytne (bydło, trzodę chlewną, owce i kozy), drób i zajęczaki (ptaki hodowlane/króliki, zające i gryzonie), dzikie zwierzęta utrzymywane przez człowieka, dzikie zwierzęta, mięso mielone, przetwory mięsne i mięso odkostnione mechanicznie (MSM) oraz produkty mięsne.

Pozostałe sektory to:

W maju 2013 r. Komisja Europejska przyjęła propozycje pakietu środków mających na celu dalszą poprawę zdrowia i bezpieczeństwa w łańcuchu rolno-spożywczym.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 853/2004

20.5.2004

-

Dz.U. L 139 z 30.4.2004

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 219/2009

20.4.2009

-

Dz.U. L 87 z 31.3.2009

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005)

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004).

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 139 z 30.4.2004).

Dyrektywa 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. uchylająca niektóre dyrektywy dotyczące higieny i warunków zdrowia przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zmieniająca dyrektywy Rady 89/662/EWG i 92/118/EWG oraz decyzję Rady 95/408/WE (Dz.U. L 157 z 30.04.2004).

Ostatnia aktualizacja: 18.05.2014