Bezpieczeństwo żywności – od pola do stołu

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych

STRESZCZENIE

UE ma na celu zapewnienie higieny środków żywności na każdym etapie procesu produkcji, od etapu produkcji pierwotnej (w głównej mierze produkty pochodzące z hodowli, polowań i połowów) do momentu odebrania produktu przez konsumenta końcowego. Niniejszych przepisów UE nie stosuje się do kwestii związanych z wartościami odżywczymi, składem bądź jakością oraz produkcją i przygotowywaniem środków spożywczych w domu.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie wraz z załącznikami określa zestaw celów związanych z bezpieczeństwem żywności, które muszą być realizowane przez przedsiębiorstwa mające do czynienia ze środkami spożywczymi.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zgodnie z podstawową zasadą, każda osoba zatrudniona w sektorze spożywczym musi zachowywać praktyki higieniczne na każdym etapie procesu produkcji.

Załącznik I do rozporządzenia obejmuje działalność związaną z produkcją pierwotną (hodowla, polowania, połowy) w tym transport, obróbkę i składowanie surowców oraz transport żywych zwierząt.

Ogólne cele dotyczące higieny określone w załączniku II obejmują m.in. następujące dziedziny:

pomieszczenia żywnościowe i sprzęt,

warunki transportu,

odpady żywnościowe,

zaopatrzenie w wodę,

higiena osobista pracowników sektora spożywczego i ich szkolenia,

pakowanie jednostkowe i pakowanie zbiorcze,

procesy obróbki termicznej.

Ponadto wszystkie przedsiębiorstwa działające w sektorze spożywczym muszą stosować się do zapisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004, które określa przepisy dotyczące żywności pochodzenia zwierzęcego.

Możliwe jest okazjonalne zwolnienie ze stosowania przepisów, np. w przypadku małych przedsiębiorstw zaopatrujących klientów lokalnych. Kraje UE mogą dostosowywać przepisy do określonych lokalnych potrzeb, o ile zachowana zostanie zasada bezpieczeństwa żywności.

System HACCP

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego (z wyłączeniem tych działających w obszarze uprawy ziemi, hodowli zwierząt, polowań lub połowów) powinny stosować zasady analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) zawarte w Kodeksie żywnościowym. Stosowanie tych zasad nie zwalnia od poddawania się kontrolom urzędowym. Jego celem jest:

zidentyfikowanie krytycznych punktów kontroli i procedur monitorowania,

ustalenie środków naprawczych,

ustanowienie procedur w celu sprawdzenia, czy środki działają skutecznie,

prowadzenie dokumentacji.

Kraje UE muszą zachęcać do opracowania krajowych wytycznych opartych na zasadach HACCP oraz, jeśli uznają to za właściwe, wytycznych ogólnounijnych.

Jeśli wymagają tego przepisy krajowe lub UE, przedsiębiorstwa sektora spożywczego muszą zostać zatwierdzone, a wszystkie pomieszczenia zarejestrowane przez właściwy organ.

Żywność przywożona do UE oraz wywożona żywność pochodzenia zwierzęcego musi spełniać normy unijne lub inne równoważne normy oraz spełniać wszelkie wymogi nałożone przez kraj przywozu.

Zasady dotyczące możliwości śledzenia* zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 obejmują obecnie żywność przywożoną do UE oraz z niej wywożoną i zostały rozszerzone o pewne nowe wymogi.

W przypadku wykrycia przez przedsiębiorstwo, że żywność stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, musi ono bezzwłocznie wycofać taką żywność z obrotu oraz zawiadomić konsumentów i właściwe organy.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie weszło w życie dnia 20 maja 2004 r.

KLUCZOWE POJĘCIE

*Możliwość śledzenia: możliwość kontrolowania przemieszczania się żywności lub zwierzęcia hodowlanego na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

KONTEKST

Higiena żywności – podstawowe przepisy na stronie internetowej Komisji Europejskiej

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1–54)

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 1–26). Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 27–59). Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 24.11.2015