Plan działań na rzecz dobrostanu zwierząt na lata 2006–2010

Unia Europejska (UE) przewiduje na lata 2006–2010 przedsięwzięcie ogólnych środków mających na celu zapewnienie ochrony i dobrostanu zwierząt. Działania te koncentrują się na poprawie standardów, rozwoju badań i opracowywaniu wskaźników, informowaniu profesjonalistów i konsumentów oraz działaniach na poziomie międzynarodowym.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie wspólnotowego planu działań dotyczącego ochrony i dobrostanu zwierząt w latach 2006–2010 [KOM(2006) 13 – Dz.U. C 49 z 28.2.2006].

STRESZCZENIE

Plan działania zawiera opis środków, które Komisja zamierza wdrożyć w latach 2006–2010 w celu opracowania i zapewnienia ochrony i dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej (UE) i w pozostałych krajach świata. Ma on na celu jaśniejsze określenie wspólnotowych przepisów prawnych i przedstawienie propozycji w obszarach, gdzie są one niewystarczające.

Komisja pragnie osiągnąć następujące cele:

W celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów plan działań określa pięć głównych obszarów działań połączonych ze sobą:

W zakresie minimalnych wymogów plan działań przewiduje udoskonalenie istniejących przepisów wspólnotowych w celu uwzględnienia aktualnego stanu wiedzy naukowej, doświadczeń praktycznych i postępu na forum międzynarodowym. Sugeruje on także rozszerzenie wymogów minimalnych na gatunki i kwestie, które nie są jeszcze objęte ustawodawstwem. Ponadto zostanie położony nacisk na poszanowanie dobrostanu zwierząt dzięki zastosowaniu innych polityk, w tym wspólnej polityki rolnej (warunki finansowania, możliwość pomocy w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich).

Plan działań zaleca wspieranie projektów badawczych w celu wypełnienia luk i zapewnienia podstaw naukowych dla przyszłego rozwoju europejskiej polityki w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt. Proponuje on ponadto utworzenie europejskiego ośrodka lub laboratorium, którego misją byłaby koordynacja, gromadzenie i wymiana informacji na temat badań i działań. Plan kładzie również nacisk na przestrzegania zasady „3R” („replacement, reduction and refinement”, tj. „zastępowanie, ograniczanie i doskonalenie”) określonej na poziomie europejskim dla dziedziny doświadczeń na zwierzętach.

Plan przewiduje wprowadzenie standardowych wskaźników w dziedzinie dobrostanu zwierząt. Wskaźniki te powinny zapewnić przestrzeganie minimalnych wymogów lub bardziej rygorystycznych norm. Plan działań proponuje również utworzenie oznaczenia UE w celu promowania produktów uzyskanych zgodnie z bardziej rygorystycznymi wymogami w dziedzinie dobrostanu zwierząt.

Plan działań podkreśla znaczenie edukacji zawodowej, w szczególności w celu rozpowszechniania najlepszych praktyk oraz rozpowszechniania informacji dla konsumentów, aby umożliwić im podejmowanie bardziej świadomych decyzji przy zakupie produktów.

Plan działań przewiduje, że UE będzie nadal wspierać zaostrzanie wymogów w dziedzinie dobrostanu zwierząt na forach międzynarodowych takich jak Międzynarodowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) czy Rada Europy. Wzywa również do promowania uznawania znaczenia tych norm w Światowej Organizacji Handlu. Plan działań przewiduje ponadto ściślejszą współpracę między UE i krajami stosującymi surowe wymogi oraz z krajami rozwijającymi się.

Środki przewidziane w planie działań będą regularnie monitorowane w celu oceny osiągniętych postępów i planowania dalszych działań po roku 2010.

Kontekst

Plan działania odpowiada zasadom określonym w Protokole w sprawie ochrony i dobrostanu zwierząt załączonym do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TFUE). Protokół stwierdza, że zwierzęta są istotami czującymi i że wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt muszą być brane pod uwagę przy opracowywaniu i wdrażaniu polityki w dziedzinie rolnictwa, transportu, badań i rynku wewnętrznego.

Ocena skutków dołączona do planu działań zawiera podsumowanie oczekiwanych korzyści wynikających z planu działań, dotyczących obowiązujących przepisów prawa i prowadzonych badań.

Od 1974 r. prawo europejskie było stanowione w celu ochrony zwierząt i zapewnienia ich dobrostanu w hodowli, podczas ich transportu i w czasie ich uboju.

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 28 października 2009 r. „Możliwości znakowania w zakresie dobrostanu zwierząt i utworzenie europejskiej sieci ośrodków referencyjnych ds. ochrony i dobrostanu zwierząt” [KOM(2009) 584 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym]. Komisja pragnie poprawy informacji dla konsumentów europejskich w dziedzinie dobrostanu zwierząt. W tym celu Komisja rozpoczyna dyskusję o etykietowaniu produktów konsumenckich. Umożliwiając konsumentom identyfikację i wybór produktów wytworzonych z poszanowaniem dobrostanu zwierząt, Komisja pragnie zachęcić producentów do poprawy ich praktyk w celu zaspokojenia popytu.

Niniejszy komunikat ma na celu umożliwienie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów prowadzenia tej dyskusji, w szczególności w następujących dziedzinach:

Ostatnia aktualizacja: 18.06.2010