Emisje przemysłowe

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych

JAKI JEST CEL DYREKTYWY?

Dyrektywa określa zasady mające na celu zapobieganie lub, w przypadku braku takiej możliwości, ograniczanie emisji zanieczyszczeń przemysłowych do powietrza, wody i gruntu oraz zapobieganie wytwarzaniu odpadów w celu osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Zezwolenia

Szczególne przepisy

Dyrektywa ustanawia minimalne wymogi dla poszczególnych sektorów w osobnych rozdziałach. Obejmuje ona szczegółowe zasady odnoszące się do:

Uchylenie

Dyrektywa uchyla i zastępuje siedem wcześniejszych dyrektyw w sprawie: zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa 2008/1/WE), dużych obiektów energetycznego spalania (dyrektywa 2001/80/WE), spalania odpadów (dyrektywa 2000/76/WE), emisji spowodowanej użyciem rozpuszczalników (dyrektywa 1999/13/WE) oraz trzy dyrektywy w sprawie przemysłu ditlenku tytanu (78/176/EWG, 82/883/EWG, 92/112/EWG).

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od 6 stycznia 2011 r., przy czym do porządku krajowego państw członkowskich miała zostać włączona do 7 stycznia 2013 r.

KONTEKST

KLUCZOWE POJĘCIA

Najlepsze dostępne techniki (BAT): to najbardziej skuteczne techniki zapobiegania emisjom lub ich ograniczania, które są technicznie wykonalne i opłacalne pod względem ekonomicznym w danym sektorze.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17–119)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2010/75/UE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1–21)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2020