Ochrona dzikiego ptactwa

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

JAKI JEST CEL DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Środki w odniesieniu do gatunków zagrożonych

Państwa członkowskie podejmują działania w celu zachowania lub odtworzenia populacji gatunków ptactwa na poziomie, który odpowiada wymogom ekologicznym, naukowym i kulturowym, mając na uwadze wymogi ekonomiczne i rekreacyjne.

Środki w odniesieniu do wszystkich gatunków ptactwa

Należy podjąć środki w celu ochrony, zachowania lub przywrócenia wystarczającej różnorodności i obszaru naturalnych siedlisk* wszystkich gatunków ptactwa.

Środki te obejmują głównie:

Środki szczególne

Ogólne środki ochronne

Polowanie na ptactwo

Badania

Państwa członkowskie wspierają prowadzenie badań na rzecz gospodarowania gatunkami dzikiego ptactwa w Europie, ich ochrony i rozsądnej eksploatacji (np. w celu ustanowienia krajowych wykazów gatunków zagrożonych wyginięciem)

Sprawozdawczość

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od dnia 15 lutego 2010 r. Dyrektywa 2009/147/WE kodyfikuje i zastępuje dyrektywę 79/409/EWG wraz z jej późniejszymi zmianami.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Siedlisko naturalne: naturalny obszar lub rodzaj środowiska, w którym dany rodzaj zwierzęcia lub rośliny normalnie występuje.
Biotop: obszar, w którym panują jednolite warunki środowiskowe zapewniające przestrzeń życiową dla określonych roślin i zwierząt.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7–25)

Kolejne zmiany dyrektywy 2009/147/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1010 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie ustawodawstwa dotyczącego środowiska oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005 oraz dyrektywę Rady 86/278/EWG (Dz.U. L 170 z 25.6.2019, s. 115–127)

Ostatnia aktualizacja: 28.05.2020