Europejska Agencja Środowiska (EEA) – informacje środowiskowe i monitorowanie środowiska

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 401/2009 w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie ustanawia cele Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (Eionet). Umożliwia im to dostarczanie informacji, które zostaną wykorzystane w tworzeniu polityki Unii Europejskiej (UE) w zakresie środowiska.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Europejska Agencja Środowiska jest zdecentralizowaną agencją. Jej celem jest dostarczanie obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji umożliwiających ochronę i poprawę stanu środowiska oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju, pozwalając na:

Główne zadania agencji obejmują:

Uwzględniane dane obejmują:

W skład Zarządu Europejskiej Agencji Środowiska wchodzą: przedstawiciele każdego z 32 państw członkowskich (27 państw członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Turcji), dwóch przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz dwóch ekspertów naukowych mianowanych przez Parlament Europejski. Dyrektor wykonawczy odpowiada za bieżące administrowanie Agencją.

Europejska Agencja Środowiska współpracuje z innymi organami unijnymi i międzynarodowymi, takimi jak Urząd Statystyczny UE (Eurostat), Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska oraz Światowa Organizacja Zdrowia.

Sieć Eionet, koordynowana przez Europejską Agencję Środowiska, jest unijną siecią informacyjną dotyczącą zagadnień związanych ze środowiskiem. W jej skład wchodzą 32 kraje członkowskie Europejskiej Agencji Środowiska oraz sześć krajów współpracujących (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo*, Czarnogóra, Macedonia Północna i Serbia.

Rozporządzenie (UE) 2021/1119, czyli europejskie prawo o klimacie (zob. streszczenie), wprowadziło dodatkowy artykuł (art. 10a) do rozporządzenia (WE) nr 401/2009 ustanawiającego Europejską Naukową Radę Konsultacyjną ds. Zmiany Klimatu. W skład Rady wchodzi 15 niezależnych wysokiej rangi ekspertów naukowych reprezentujących szeroki zakres stosownych dziedzin nauki. Członkowie Rady są powoływani na okres 4 lat przez Zarząd Europejskiej Agencji Środowiska po przeprowadzeniu otwartej i rygorystycznej procedury wyboru. Członkowie są mianowani osobiście i wybierani na podstawie osiągnięć naukowych, szerokiej wiedzy specjalistycznej i doświadczenia zawodowego.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma ono zastosowanie od 10 czerwca 2009 r.

Rozporządzenie (WE) nr 401/2009 ujednolica i zastępuje rozporządzenie (EWG) nr 1210/90 wraz z jego kolejnymi zmianami.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13–22).

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 401/2009 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.


* Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244(1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

Ostatnia aktualizacja: 19.04.2023