Europejska Agencja Środowiska - informacje środowiskowe i monitorowanie środowiska

Rozporządzenie (WE) nr 401/2009 w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie określa cele Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET). Umożliwia im to dostarczanie informacji, które zostaną wykorzystane w tworzeniu polityki UE w zakresie środowiska.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

EEA jest agencją UE, której celem jest ochrona i poprawa jakości środowiska oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju. Cel ten jest realizowany poprzez zapewnianie wiarygodnych i porównywalnych informacji, które umożliwiają:

podjęcie niezbędnych środków na rzecz ochrony środowiska;

ocenę wyników tych działań;

odpowiednie informowanie opinii publicznej o stanie środowiska; oraz

zapewnienie krajom UE niezbędnego w tym celu wsparcia technicznego i naukowego.

Główne zadania agencji obejmują:

gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych w celu zapewnienia UE obiektywnych informacji koniecznych do wdrożenia skutecznej polityki w zakresie środowiska;

pomaganie w zakresie monitorowania środków środowiskowych;

zestawianie, rozpowszechnianie i ocenę danych o stanie środowiska;

zapewnianie porównywalności danych uzyskiwanych w skali Europy;

wspieranie włączania europejskich informacji środowiskowych do międzynarodowych programów monitorowania środowiska, takich jak programy ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych;

stymulowanie rozwoju metod oceny kosztów szkód w środowisku i kosztów prowadzenia polityki zapobiegania zniszczeniom środowiska, jego ochrony i odnawiania;

stymulowanie wymiany informacji o najlepszych dostępnych technologiach zapobiegania szkodom w środowisku lub zmniejszania tych szkód;

publikowanie co pięć lat sprawozdań o stanie środowiska, tendencjach i perspektywach.

Uwzględniane dane obejmują:

stan gleby oraz fauny i flory;

zarządzanie odpadami;

zmianę klimatu i przystosowanie do zmiany klimatu.

Zarząd EEA składa się z jednego przedstawiciela z każdego kraju UE, dwóch przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz dwóch naukowców wyznaczonych przez Parlament Europejski. Dyrektor wykonawczy odpowiada za bieżące administrowanie Agencją.

EEA współpracuje z innymi organami unijnymi i międzynarodowymi, takimi jak Urząd Statystyczny UE (Eurostat), Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska oraz Światowa Organizacja Zdrowia.

EIONET to sieć informacyjna zajmująca się kwestiami środowiskowymi, koordynowana przez EEA. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich krajów UE, a także Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 10 czerwca 2009 r.

KONTEKST

Strona internetowa Europejskiej Agencji Środowiska.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 401/2009

10.6.2009

-

Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13-22

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2015