Przepisy dotyczące gospodarowania odpadami UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy

JAKI JEST CEL DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa 2008/98/WE

Dyrektywa zmieniająca (UE) 2018/851

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

KONTEKST

KLUCZOWE POJĘCIA

Produkt uboczny: substancja lub przedmiot będące wynikiem procesu produkcji, którego podstawowym celem nie jest produkowanie tej substancji lub tego przedmiotu. W dyrektywie określono warunki, zgodnie z którymi takiej substancji lub takiego przedmiotu nie należy uznawać za odpady.
System rozszerzonej odpowiedzialności producenta: zestaw środków podjętych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia, aby producenci produktów ponosili odpowiedzialność finansową lub odpowiedzialność finansową i organizacyjną na etapie cyklu życia produktu, gdy staje się on odpadem.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3–30)

Kolejne zmiany dyrektywy 2008/98/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r. określająca zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych dotyczących odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE oraz uchylająca decyzję wykonawczą Komisji C(2012) 2384 (Dz.U. L 163 z 20.6.2019, s. 66–100)

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1127 z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U. L 184 z 11.7.2015, s. 13–15).

Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 226 z 6.9.2000, s. 3–24)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 22.06.2020