Czystsze powietrze dla Europy

Powietrze, którym oddychamy, powinno być jak najczystsze, aby chronić ludzkie zdrowie oraz środowisko. Oznacza to, że należy przedsięwziąć działania na rzecz monitorowania jakości powietrza na zewnątrz budynków i na rzecz zwalczania wszelkich zanieczyszczeń.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy

STRESZCZENIE

Powietrze, którym oddychamy, powinno być jak najczystsze, aby chronić ludzkie zdrowie oraz środowisko. Oznacza to, że należy przedsięwziąć działania na rzecz monitorowania jakości powietrza na zewnątrz budynków i na rzecz zwalczania wszelkich zanieczyszczeń.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Ustanawia ona cele jakości powietrza, w tym ambitne, ekonomicznie opłacalne cele na rzecz poprawy stanu zdrowia ludzkiego i jakości środowiska do 2020 r. Wyszczególnia ona także sposoby oceny tych celów oraz podejmowania działań korygujących na wypadek niespełnienia założonych standardów. Przewiduje ona również informowanie społeczeństwa.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Niniejsza dyrektywa spaja większość istniejących przepisów w zakresie jakości powietrza w jeden dokument, a zawiera następujące kluczowe elementy:

Więcej informacji można znaleźć na:

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2008/50/WE

11.6.2008

10.6.2010

Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1-44

Różne poprawki do dyrektywy 2008/50/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejsza wersja skonsolidowana ma zastosowanie jedynie jako narzędzie dokumentacyjne.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Program „Czyste powietrze dla Europy” (COM(2013) 918 final z 18.12.2013).

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2015