Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji

Przemysł znajduje się na pierwszym planie w nowym modelu wzrostu dla gospodarki UE, jaki przedstawiono w strategii Europa 2020. W komunikacie proponuje się nowe podejście do polityki przemysłowej, które umocni konkurencyjność UE, zapewniając wzrost oraz nowe miejsca pracy i umożliwiając przejście do gospodarki niskoemisyjnej i oszczędnej pod względem zasobów.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 28 listopada 2010 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji - Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie [COM (2010) 614 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

W komunikacie proponuje się nowe podejście do polityki przemysłowej, w ramach którego konkurencyjność i zrównoważony rozwój przemysłu UE stawiany jest na pierwszym planie. Aby osiągnąć ten cel, politykę przemysłową należy rozumieć w szerszym sensie i objąć nią te dziedziny polityki, które bezpośrednio dotyczą kosztów, cen i konkurencyjności innowacyjnej przemysłu i poszczególnych sektorów, ale również wziąć pod uwagę wpływ na konkurencyjność wszystkich innych inicjatyw politycznych, które mogą mieć poważny wpływ na koszty, ceny i konkurencyjność innowacyjną przemysłu. Do nich zaliczają się nie tylko polityka jednolitego rynku i polityka handlowa, ale też polityka transportowa, energetyczna, polityka ochrony środowiska, polityka społeczna i polityka ochrony konsumenta.

Cechy nowego podejścia Komisji do polityki przemysłowej to:

Polityka UE musi być ukierunkowana na te same cele, aby zapewnić najlepsze warunki ramowe dla przemysłu w Europie. Komisja, w ramach procesu oceny skutków, opracowała test konkurencyjności, tj. wzięła pod szczególną uwagę konkurencyjność przemysłu; testowi powinno się poddać wszystkie obszary polityki. Jednocześnie zaproponowała kontrole sprawności, aby monitorować, czy łączny wpływ istniejących przepisów nie jest uciążliwy dla przemysłu.

Innowacje są główną siłą napędową produktywności, zwiększonej efektywności energetycznej i materiałowej, lepszej jakości towarów i usług oraz tworzenia nowych rynków. Nowa polityka przemysłowa w zakresie innowacji sprzyjać będzie szybszemu rozwojowi i wprowadzaniu na rynek towarów i usług, aby sprawić, że firmy unijne pierwsze wejdą na rynek, przez co podniosą swój stopień konkurencyjności. Kluczowe technologie wspomagające mogą stanowić podstawę dla szeregu nowych procesów, towarów i usług, w tym dla rozwoju zupełnie nowych gałęzi przemysłu w przyszłości. Komisja proponuje zatem bardziej zachęcać do podejmowania działań na rzecz wprowadzenia i komercyjnego udostępnienia kluczowych technologii wspomagających.

Modernizacja europejskiego zasobu umiejętności pomoże we wspieraniu europejskiej bazy przemysłowej poprzez poprawę funkcjonowania rynku pracy UE i zapewnienie sile roboczej UE odpowiednich umiejętności. W tym celu Komisja zachęcać będzie do tworzenia sieci przez właściwych w tej dziedzinie graczy w celu wymiany informacji i najlepszych praktyk między krajami UE i zaproponuje wytyczne dotyczące ramowych warunków dla tworzenia nowych miejsc pracy.

Aby skorzystać z globalizacji, Komisja przygotuje inicjatywy w zakresie międzynarodowej współpracy regulacyjnej w celu opracowania zgodnych na poziomie światowym zasad i norm oraz dążyć będzie do ściślejszej integracji gospodarczej z sąsiadującymi z UE państwami poprzez umożliwienie czerpania korzyści płynących z jednolitego rynku europejskiego w wybranych obszarach w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. W komunikacie zdefiniowane zostały również wyzwania, przed jakimi stoją MŚP, wchodząc na międzynarodową arenę; strategia na rzecz internacjonalizacji MŚP została wprowadzona pod koniec 2011 r. Jednym z priorytetów jest udzielanie MŚP odpowiednich informacji i dodatkowego wsparcia na rynkach poza UE.

W komunikacie przyznano, że przemysł UE musi przyspieszyć przejście na gospodarkę niskoemisyjną oraz zasobo- i energooszczędną, ktore może pozwolić obniżyć koszty i ograniczyć wpływ na środowisko. W dniu 20 września 2011 r. Komisja Europejska rozpoczęła projekt Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, w zakresie którego stworzono ramy dla osiągnięcia płynnego i ambitnego oddzielenia wzrostu gospodarczego od emisji i wykorzystania zasobów. Komisja, zgodnie z planem działań UE na rzecz przejścia do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r., opracuje długoterminową strategię i politykę przemysłową dla poszczególnych sektorów, niezbędną przy przejściu na gospodarkę niskoemisyjną, zasobo- i energooszczędną.

W komunikacie wyrażono potrzebę sprawniejszego europejskiego rządzenia w zakresie polityki przemysłowej, z jednoczesnym zacieśnieniem koordynacji i współpracy krajów UE. Komunikat z 2011 r., Polityka przemysłowa: wzmocnienie konkurencyjności z 14 października 2011 r. stanowi kontynuację tego elementu polityki.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego. Aktualizacja komunikatu w sprawie polityki przemysłowej [ COM (2012) 582 finalz dnia 10 października 2012 r. - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Niniejszy komunikat ma na celu podkreślenie potrzeby przyspieszenia inwestycji w nowe technologie i stworzenia dla Europy przewagi konkurencyjnej w nowej rewolucji przemysłowej. Komunikat ustanawia za cel osiągnięcie udziału produkcji w PKB UE na poziomie 20% do 2020 r. Aby to osiągnąć Komisja proponuje, by kraje członkowskie i przemysł ukierunkowały inwestycje i innowacje na sześć priorytetowych obszarów działania obejmujących: zaawansowane technologie produkcyjne, kluczowe technologie wspomagające, bioprodukty, zrównoważoną politykę w zakresie przemysłu i budownictwa oraz surowców, ekologicznie czyste pojazdy oraz inteligentne sieci. Grupy zadaniowe określą plany działania dla wszystkich obszarów.

Komunikat podkreśla również potrzebę wprowadzenia lepszych warunków rynkowych: ułatwienie dostępu do rynku wewnętrznego oraz rynków międzynarodowych pomoże ożywić gospodarkę. Przewidziane działania obejmują: wspieranie przedsiębiorczości, zwiększenie wykorzystywania norm, ulepszenie dostępu do źródeł finansowania i rynków kapitałowych oraz zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego [ COM(2014) 14 finalz dnia 22 stycznia 2014 r. - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Niniejszy komunikat podkreśla znaczenie odporności gospodarki. Latem 2013 r. udział produkcji w PKB UE spadł do poziomu 15,1%, w związku z czym komunikat podkreśla potrzebę zwiększenia konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Można to osiągnąć m.in. poprzez:

Ostatnia aktualizacja: 17.06.2014