Plan EPSTE dotyczący rozwoju technologii niskoemisyjnych

Jako część strategii rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Unia Europejska przyjęła cele polityki w zakresie energetyki i klimatu do 2020 r. Technologia może odegrać bardzo ważną rolę w realizacji tych celów. Plan EPSTE jest filarem technologicznym polityki UE w zakresie energetyki i klimatu.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE) (KOM(2009) 519 wersja ostatecznaz 7 października 2009 r.)

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE PLANU?

Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE) ma na celu wspieranie rozwoju i wykorzystania technologii niskoemisyjnych do 2020 r. Promuje współpracę między krajami UE, firmami i placówkami badawczymi, która dzięki łączeniu umiejętności i obiektów może obniżyć koszty. Pomaga również w finansowaniu projektów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Więcej informacji można znaleźć na stronie europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Technologie i innowacje w dziedzinie energii (COM(2013) 253 final z 2.5.2013)

Ostatnia aktualizacja: 05.08.2015