Rynek wewnętrzny energii elektrycznej

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2009/72/WE — zasady unijnego rynku energii elektrycznej

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zasady organizacji sektora

Zasady organizacji sektora mają na celu rozwijanie konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównoważonego pod względem środowiskowym rynku energii elektrycznej.

Kraje UE mogą nakładać na przedsiębiorstwa sektora energii elektrycznej obowiązki użyteczności publicznej, obejmujące kwestie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa dostaw, regularności, jakości i ceny dostaw, a także ochrony środowiska i efektywności energetycznej.

Kraje UE zapewniają, by wszyscy odbiorcy mieli prawo wyboru dostawcy energii elektrycznej i możliwość łatwej zmiany takiego dostawcy, z pomocą operatora, w terminie trzech tygodni. Kraje UE muszą także dopilnować, by odbiorcy otrzymywali stosowne dane dotyczące zużycia.

Dostawcy energii elektrycznej zobowiązani są do informowania odbiorców końcowych o:

Kraje UE wdrażają niezależny mechanizm (rzecznik praw odbiorców energii lub organ ochrony konsumentów) w celu zapewnienia skutecznego rozstrzygania skarg i sporów.

Kraje UE są ponadto zobowiązane do zapewnienia monitorowania bezpieczeństwa dostaw. Określają one kryteria bezpieczeństwa technicznego w celu zintegrowania własnych rynków krajowych na jednym lub wielu poziomach regionalnych. Ponadto krajowe organy regulacyjne współpracują z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki w celu zapewnienia zgodności ram regulacyjnych pomiędzy regionami.

Wytwarzanie

Kraje UE określają kryteria budowy nowych zdolności wytwórczych na własnym terytorium, biorąc pod uwagę:

Eksploatacja systemu przesyłowego

Od 3 marca 2012 r. kraje UE zobowiązane były dokonać rozdziału systemów przesyłowych i ich operatorów.

Przed zatwierdzeniem i wyznaczeniem przedsiębiorstwa jako operatora systemu przesyłowego musi ono uzyskać certyfikację. Wykaz operatorów systemów przesyłowych wyznaczonych przez kraje UE jest publikowany w Dzienniku Urzędowym UE.

Operatorzy systemów przesyłowych są głównie odpowiedzialni za:

Eksploatacja sieci dystrybucyjnej

Kraje UE wyznaczają operatorów systemów dystrybucyjnych lub zobowiązują do tego przedsiębiorstwa posiadające takie systemy lub będące za nie odpowiedzialne.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych są głównie odpowiedzialni za:

Kraje UE mają możliwość zastosowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych w celu dystrybucji energii elektrycznej na ograniczonym geograficznie obszarze zakładu przemysłowego, obiektu handlowego lub miejsca świadczenia usług.

Rozdział i przejrzystość rachunkowości

Kraje UE lub ich właściwe organy mają prawo wglądu do rachunkowości przedsiębiorstw elektrycznych, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji.

Przedsiębiorstwa elektryczne prowadzą odrębne księgi rachunkowe dla każdego rodzaju swojej działalności w zakresie przesyłu i dystrybucji.

Organizacja dostępu do systemu

Kraje UE organizują system dostępu stron trzecich do systemów przesyłu i dystrybucji. Publikowane są taryfy w oparciu o te systemy.

Kraje UE określają także obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria przyznawania zezwoleń na budowę linii bezpośrednich na ich terytorium.

Krajowe organy regulacyjne

Każdy kraj UE wyznacza organ regulacyjny na poziomie krajowym. Jest on niezależny i wykonuje swe uprawnienia w sposób bezstronny. Głównie odpowiada za:

Rynki detaliczne

Należy określić umowy, zobowiązania względem klientów, zasady wymiany danych i rozliczeń, własności danych i odpowiedzialności za dokonywanie pomiarów zużycia.

Odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi mają prawo do zawierania umów z kilkoma dostawcami jednocześnie.

Odstępstwa

Kraj UE może podjąć niezbędne środki zabezpieczające w razie pojawienia się nagłego kryzysu na rynku lub w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób. Odstępstwa mogą być stosowane także w razie wystąpienia problemów eksploatacyjnych w odizolowanych systemach.

Dyrektywa 2009/72/WE uchyliła dyrektywę 2003/54/WE ze skutkiem od 3 marca 2011 r.

Inteligentne pomiary — dotychczasowy postęp

W 2012 r. Komisja Europejska przyjęła zalecenie 2012/148/UE. Zawarto w nim szczegółowe zalecenia dotyczące:

Zgodnie z dyrektywą 2009/72/WE w 2012 r. kraje UE przedstawiły Komisji sprawozdania z wyników analiz kosztów i korzyści w zakresie rozpowszechniania inteligentnych systemów pomiarowych. Wyniki tych analiz porównawczych zostały opublikowane przez Komisję w sprawozdaniu w 2014 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 3 września 2009 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 3 marca 2011 r.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej Prawodawstwa rynku.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 55–93)

AKTY POWIĄZANE

Zalecenie Komisji 2012/148/UE z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przygotowań do rozpowszechnienia inteligentnych systemów pomiarowych (Dz.U. L 73 z 13.3.2012, s. 9–22)

Sprawozdanie Komisji: Analiza porównawcza rozpowszechnienia inteligentnego pomiaru w UE 27 ze szczególnym uwzględnieniem energii elektrycznej (COM(2014) 356 final z 17.6.2014)

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2016