Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2009/28/WE — promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa (UE) 2015/1513 zmienia dyrektywy 2009/28/WE98/70/WE, tj. prawo UE odnośnie do jakości benzyny i olejów napędowych. Celem tej dyrektywy, między innymi, jest rozpoczęcie procesu przestawiania się z biopaliw konwencjonalnych* (pierwszej generacji) na zaawansowane biopaliwa* (drugiej generacji), które zapewniają znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. W ramach wdrożenia celów dyrektywy dotyczącej energii odnawialnej, wprowadza limit na stosowanie konwencjonalnych biopaliw, wynoszący 7% końcowego zużycia energii w sektorze transportu w państwach członkowskich do 2020 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Ma ona zastosowanie od 25 czerwca 2009 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 5 grudnia 2010 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Energia ze źródeł odnawialnych: energia z odnawialnych źródeł niekopalnych, np. energia wiatru, energia promieniowania słonecznego, energia geotermalna, hydroenergia, energia pozyskiwana z biomasy czy gazu pochodzącego z oczyszczalni ścieków (np. metanu)

Konwencjonalne biopaliwa: wyprodukowane ze spożywczych produktów rolnych, takich jak cukier, skrobia i oleje roślinne. Pochodzą z upraw surowców, które mogą być również wykorzystane jako żywność lub pasza.

Zaawansowane biopaliwa: wyprodukowane z surowców, takich jak odpady i pozostałości rolnicze, które nie konkurują bezpośrednio z uprawami roślin spożywczych.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16–62)

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2009/28/WE zostały włączone do tekstu oryginalnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz.U. 350 z 28.12.1998, s. 58–68)

Zobacz tekst skonsolidowany

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017