Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r.: decyzja dotycząca wspólnego wysiłku redukcyjnego

Decyzja dotycząca wspólnego wysiłku redukcyjnego ustanawia wiążące cele w zakresie obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej na lata 2013-2020. Cele te dotyczą emisji z większości sektorów nieobjętych unijnym systemem handlu emisjami(EU ETS), takich jak transport (z wyjątkiem lotnictwa i międzynarodowego transportu morskiego), budownictwo, rolnictwo i gospodarowanie odpadami.

AKT

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych

STRESZCZENIE

Decyzja dotycząca wspólnego wysiłku redukcyjnego ustanawia wiążące cele w zakresie obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej na lata 2013-2020. Cele te dotyczą emisji z większości sektorów nieobjętych unijnym systemem handlu emisjami(EU ETS), takich jak transport (z wyjątkiem lotnictwa i międzynarodowego transportu morskiego), budownictwo, rolnictwo i gospodarowanie odpadami.

Decyzja dotycząca wspólnego wysiłku redukcyjnego stanowi element zestawu polityk i środków w zakresie zmiany klimatu i energii - znanych pod nazwą pakietu klimatyczno-energetycznego - które umożliwią Europie przejście na gospodarkę niskoemisyjną i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

JAKIE SĄ POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ DECYZJI?

W decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego określono krajowe cele w zakresie obniżenia poziomu emisji do 2020 r., wyrażone jako zmiana procentowa w stosunku do poziomu emisji w 2005 r. Ustalono także, ile ton emisji gazów cieplarnianych każdy kraj UE może emitować w każdym roku w okresie od 2013 do 2020 r. w sektorach objętych decyzją.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Od 2013 do 2020 r.

KONTEKST

W ramach zmagania się z problemem globalnego ocieplenia Unia Europejska zobowiązała się do obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% do 2020 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Aby osiągnąć ten cel, UE przyjęła dwa podstawowe akty prawne:

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja 406/2009/WE

25.6.2009

-

Dz.U. L 140 z 5.6.2009

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2013/162/UE z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013-2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE (Dz.U. L 90 z 28.3.2013, s. 106-110)

Decyzją wykonawczą Komisji 2013/634/UE z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 2013-2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE (Dz.U. L 292 z 1.11.2013, s. 19-22)

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2015