Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia

W wytycznych Rady określono kierunek koordynacji polityki zatrudnienia państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Wytyczne te opierają się na strategicznych celach strategii „Europa 2020” i mają wspierać reformy na rzecz trwałego wzrostu, którego motorem jest wiedza i innowacje.

AKT

Decyzja Rady 2010/707/UE z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich.

STRESZCZENIE

Państwa członkowskie UE uwzględniają wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia, opracowując swoją politykę i wyznaczając cele krajowe. Najnowsze wytyczne obowiązują do końca 2014 r.

Są one związane z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej, tworząc łącznie zintegrowane wytyczne strategii„Europa 2020”. Stanowią także podstawę opracowania corocznego unijnego wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu.

Zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej

Celem UE jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lat do 75% w 2020 r. Dlatego też polityka państw członkowskich musi promować uczestnictwo w rynku pracy osób młodych, starszych pracowników, pracowników o niskich kwalifikacjach i legalnych migrantów. Musi także uczynić zatrudnienie bardziej atrakcyjnym, koncentrując się na modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), mobilności pracowników i równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, a także promować samozatrudnienie i przedsiębiorczość, jak również tworzenie nowych miejsc pracy, w tym w sektorze opieki i zielonego zatrudnienia.

Kształcenie wykwalifikowanego personelu

Wydajność pracowników i ich umiejętność przystosowania zawodowego można zwiększyć przez rozwijanie nowych umiejętności, które odpowiadają potrzebom rynku pracy. Państwa członkowskie muszą zwiększyć zdolności swoich systemów kształcenia i szkolenia oraz dostosować je do tendencji społecznych zgodnie z zasadami niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki.

Działania muszą skupiać się na wysokiej jakości kształceniu formalnym i szkoleniu przez całe życie, a szkolenia muszą być dostępne zarówno dla pracowników o niskich kwalifikacjach, jak i tych wysoko wykwalifikowanych.

Państwa członkowskie powinny też promować mobilność pracowników, wdrażając systemy uznawania nabytych kompetencji.

Usprawnianie systemów kształcenia i szkolenia

Do 2020 r. odsetek osób przedwcześnie kończących naukę ma spaść poniżej 10%, a co najmniej 40% ludzi w wieku 30-34 lat ma uzyskać wykształcenie wyższe lub równoważne. Państwa członkowskie muszą wspierać uczenie się przez całe życie, międzynarodową mobilność nauczycieli i uczniów, rozwój ram kwalifikacji umożliwiających elastyczne ścieżki kształcenia oraz partnerstwo z przedsiębiorstwami.

Walka z wykluczeniem społecznym

W strategii „Europa 2020” uwzględniono działania na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem, aby uchronić 20 mln ludzi przed groźbą niedostatku i wykluczenia.

Państwa członkowskie powinny zwiększać wskaźniki zatrudnienia osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, aby wzmacniać ich pozycję i zwalczać ubóstwo pracujących.

Polityka krajowa musi gwarantować dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym także w sektorze socjalnym. Powinna też zmierzać do modernizacji systemów ochrony socjalnej i emerytalnych oraz je wspierać.

Wreszcie, państwa członkowskie powinny działać na rzecz gospodarki społecznej i innowacji społecznych, równości szans oraz walki z dyskryminacją.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2010/707/UE

21.10.2010

-

Dz.U. L 308 z 24.11.2010

Akt zmieniający

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2013/208/UE

22.4.2013

-

Dz.U. L 118 z 22.4.2013

Decyzja 2014/322/UE

14.5.2014

-

Dz L 165 z 4.6.2014

Ostatnia aktualizacja: 28.07.2014