Programy na rzecz rozwoju mikrofinansowania w UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Decyzja nr 283/2010/UE ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress

Rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 w sprawie programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE

JAKIE SĄ CELE DECYZJI I ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zgodnie z decyzją instrument, którego budżet na okres czterech lat (2010–2013) wynosił 100 mln EUR, służył ułatwieniu dostępu do mikrofinansowania następującym grupom docelowym:

W odniesieniu do okresu 2014–2020, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1296/2013, inicjatywa ta stała się elementem komponentu mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej unijnego programu EaSI. W rozporządzeniu (UE, Euratom) 2018/1046 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu UE zaktualizowano orientacyjny podział procentowy, wyrażony jako średnie wartości na cały okres trwania programu, na trzy osie*. Co najmniej 18% całego budżetu ma więc być przeznaczone na mikrofinanse i przedsiębiorczość społeczną.

EaSI umożliwia docelowym grupom i przedsiębiorstwom nie tylko łatwiejszy dostęp do mikrofinansowania, ale także ma na celu:

Dostęp do komponentu mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej mają – pod warunkiem, że dostarczają mikrofinanse dla osób lub mikroprzedsiębiorstw lub finansują przedsiębiorstwa społecznepodmioty publiczne i prywatne ustanowione w państwach UE, a także w Islandii, Albanii, Czarnogórze, Macedonii Północnej, Serbii i Turcji. Wsparcie UE przyjmuje głównie formę instrumentów finansowych przewidzianych w unijnym rozporządzeniu finansowym (rozporządzeniu (UE) 2018/1046), które między innymi zmienia rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 oraz aktualizuje i upraszcza zasady mające zastosowanie do budżetu ogólnego UE.

OD KIEDY DECYZJA I ROZPORZĄDZENIE MAJĄ ZASTOSOWANIE?

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Mikrofinansowanie: kredyty w wysokości do 25 000 EUR przyznawane głównie małym przedsiębiorstwom i przedsiębiorstwom społecznym.
Przedsiębiorstwo społeczne: podmiot gospodarki społecznej, którego głównym celem jest przede wszystkim wywieranie skutków społecznych, nie zaś generowanie zysków dla właścicieli lub udziałowców.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego obrót roczny (suma pieniędzy przyjętych w danym okresie) lub całkowity bilans roczny (zestawienie aktywów i pasywów firmy) nie przekracza 2 mln EUR.
Osie: program EaSI składa się z trzech osi. Wspierają one:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz.U. L 87 z 7.4.2010, s. 1–5)

Kolejne zmiany decyzji nr 283/2010/UE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 238–252)

Zobacz tekst skonsolidowany.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1–222)

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2020