Ochrona na szczeblu międzynarodowym praw i wolności osób niepełnosprawnych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja 2010/48/WE w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

JAKIE SĄ CELE DECYZJI I KONWENCJI?

Na podstawie decyzji zatwierdzono w imieniu Wspólnoty Europejskiej (obecnie: UE) Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, która stanowi załącznik do decyzji.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Celem tej konwencji międzynarodowej jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości pełnego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności.

Konwencja opiera się na szeregu zasad, które pozwalają na jego urzeczywistnienie:

Państwa będące stronami konwencji podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ciągłego poszanowania tych zasad. Ponadto zobowiązują się one wspierać prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne osób niepełnosprawnych.

Co więcej, osoby niepełnosprawne współpracują przy tworzeniu i wdrażaniu dotyczących ich przepisów i strategii politycznych.

Ochrona przed dyskryminacją

Zakazana jest jakakolwiek dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność, a osoby niepełnosprawne mają otrzymywać jednakową dla wszystkich i skuteczną ochronę prawną.

Konwencja zawiera przepisy szczególne dotyczące dwóch grup ludności:

Państwa będące stronami konwencji zobowiązują się zwalczać stereotypy i promować świadomość potencjału osób niepełnosprawnych.

Prawa uznane w konwencji

W konwencji określono szereg praw i wolności, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Obejmują one:

Wdrażanie konwencji

Wszystkie działania podejmowane w ramach współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w partnerstwie z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi, muszą mieć integracyjny charakter.

Państwa ustanawiają co najmniej jeden krajowy punkt kontaktowy odpowiedzialny za wdrażanie konwencji oraz informują o niej opinię publiczną. Ponadto ustanawiają one niezależny mechanizm służący monitorowaniu konwencji. Społeczeństwo obywatelskie jest w pełni włączone w działania w dziedzinie monitorowania.

Wreszcie każde państwo przedkłada – w terminie dwóch lat od przystąpienia do konwencji – szczegółowe sprawozdanie dotyczące środków podjętych w celu wykonania ciążących na nim zobowiązań.

OD KIEDY DECYZJA I KONWENCJA MAJĄ ZASTOSOWANIE?

Decyzja ma zastosowanie od dnia 26 listopada 2009 r. Konwencja weszła w życie w dniu 3 maja 2008 r. Na obszarze UE obowiązuje ona od dnia 22 stycznia 2011 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja Rady 2010/48/WE z dnia w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (Dz.U. L 23 z 27.1.2010, s. 35–61)

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2018