Strategia dla młodzieży dotycząca kształcenia i umiejętności

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat (KOM(2010) 477 wersja ostateczna) – Mobilna młodzież – Uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Niniejszy komunikat ma na celu dostarczenie kompleksowego pakietu inicjatyw politycznych w zakresie systemu kształcenia i zatrudnienia młodzieży w Unii Europejskiej (UE). Inicjatywa o nazwie „Mobilna młodzież” jest częścią strategii Europa 2020 dla inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

KONTEKST

Aby wypełnić cele strategii Europa 2020 w zakresie zwiększenia stopy zatrudnienia wśród osób w wieku 20–64 lat do wysokości 75%, niezbędne jest obniżenie poziomu bezrobocia wśród młodzieży. W 2012 r. prawie pięć milionów młodych osób (poniżej 25 roku życia) było bezrobotnych. To przekłada się na stopę bezrobocia na poziomie 21,7%, czyli ponad dwukrotnie większą niż stopa bezrobocia wśród dorosłych. Ponadto, 7,5% Europejczyków w wieku od 15 do 24 lat nie miało zatrudnienia ani nie podejmowało kształcenia czy szkolenia.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Mobilna młodzież” – Inicjatywa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej (KOM(2010) 477 wersja ostatecznaz 15.9.2010)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Konkluzje Rady z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie inicjatywy Mobilna młodzież – zintegrowane podejście będące odpowiedzią na wyzwania stojące przed młodymi ludźmi (Dz.U. C 326 z 3.12.2010)

Zalecenie Rady z dnia 28 czerwca 2011 r. – „Mobilna młodzież” – promowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi (Dz.U. C 199 z 7.7.2011, s. 1–5)

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016