Europejska współpraca na rzecz młodzieży (2010–2018)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rezolucja w sprawie odnowionego systemu unijnej współpracy na rzecz młodzieży

JAKIE SĄ CELE REZOLUCJI?

W rezolucji określono odnowione ramy lepszej współpracy na rzecz młodzieży między państwami UE w latach 2010–2018. Dokument nawiązuje do pierwszych ram przyjętych w 2002 r. na lata 2002–2009.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Głównym celem odnowionych ram, inaczej zwanych strategią UE na rzecz młodzieży, jest poprawa skuteczności obecnej współpracy i wprowadzonych w życie działań oraz zapewnienie młodzieży w UE dodatkowych korzyści.

Strategia skupia się w głównej mierze na 2 celach:

Cele te należy osiągnąć przez promowanie dialogu między młodzieżą a osobami formułującymi politykę, co przyczyni się do zwiększenia aktywności obywatelskiej, sprzyjania integracji społecznej i zapewnienia włączenia młodzieży w kreowanie polityki unijnej.

W związku z tym w następujących 8 obszarach promowane są konkretne inicjatywy skierowane do młodzieży oraz inicjatywy włączające problematykę młodzieżową do innych obszarów polityki:

Rola państw UE i Komisji Europejskiej

W rezolucji wzywa się Komisję Europejską oraz państwa UE do przyjęcia środków pomagających zrealizować cele strategii na rzecz młodzieży. Działania w tych obszarach muszą być realizowane z zastosowaniem otwartej metody koordynacji, która wymaga woli politycznej państw UE oraz konkretnych metod pracy.

Główne instrumenty wykonawcze strategii UE na rzecz młodzieży są następujące:

W strategii UE na rzecz młodzieży zachęcono je także do uwzględniania problematyki młodzieżowej w innych obszarach polityki mających wpływ na życie młodzieży, takich jak zatrudnienie młodzieży (w tym gwarancja dla młodzieży) i włączenie społeczne (Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rezolucja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010–2018) (Dz.U. C 311 z 19.12.2009, s. 1–11)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2016–2018 (Dz.U. C 417 z 15.12.2015, s. 1–9)

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie przeglądu usystematyzowanego dialogu, obejmującego włączenie społeczne młodzieży (Dz.U. C 183 z 14.6.2014, s. 1–4).

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie planu prac Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2014–2015 (Dz.U. C 183 z 14.6.2014, s. 5–11).

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2017