Ściślejsza współpraca UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Deklaracja europejskich ministrów ds. kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Komisji Europejskiej w sprawie wspierania ściślejszej współpracy europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DEKLARACJI?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Proces kopenhaski stanowi integralną część strategicznych ram „Kształcenie i szkolenie” (ET2020) i przyczyni się do realizacji celów strategii „Europa 2020” w odniesieniu do obszaru edukacji.

Proces składa się z:

Priorytety

Priorytety wyznaczone w deklaracji kopenhaskiej zapewniają podstawę dla dobrowolnej współpracy w obszarze VET. Aby osiągnąć cel wyznaczony na 2010 r., zostały one ukierunkowane na:

Dokonania

W serii komunikatów określono znaczenie powodzenia UE w osiąganiu tych celów i kroków na rzecz dalszej poprawy współpracy w dziedzinie VET.

W komunikacie z Maastricht z 2004 r. potwierdzono powodzenie procesu kopenhaskiego w podnoszeniu widoczności i zwiększaniu roli kwestii VET na szczeblu europejskim. Jednocześnie rozwinięto priorytety określone w deklaracji kopenhaskiej i wyznaczono szczegółowe priorytety prac w dziedzinie VET na szczeblu krajowym, w tym:

W komunikacie helsińskim z 2006 r. dokonano oceny procesu kopenhaskiego oraz przeglądu jego priorytetów i strategii. W komunikacie zwrócono uwagę na szereg osiągnięć, w tym:

W komunikacie z Bordeaux z 2008 r. dokonano przeglądu priorytetów i strategii procesu kopenhaskiego w świetle przyszłego programu kształcenia i szkolenia po 2010 r. Ustalono, że proces okazał się skuteczny w promowaniu wizerunku VET przy jednoczesnym utrzymaniu różnorodności krajowych systemów VET. Jednakże w komunikacie wezwano także do nowych zintensyfikowanych działań, zwłaszcza w zakresie:

W komunikacie z Brugii z 2010 r. określono długoterminowe strategiczne cele dotyczące europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011–2020, wspólnie z 22 celami krótkoterminowymi na lata 2011–2014 wskazującymi konkretne działania na poziomie krajowym, które mają pomóc w osiągnięciu tych celów. Cele te, wciąż oparte na zasadach procesu kopenhaskiego, korzystały z wcześniejszych dokonań oraz miały być odpowiedzią na bieżące i przyszłe wyzwania.

W komunikacie z Brugii stwierdzono, że proces kopenhaski:

Ustalono, że aby obszar kształcenia i szkolenia zawodowego był przygotowany na obecne i przyszłe wyzwania, europejskie systemy kształcenia i szkolenia muszą, między innymi:

W konkluzjach z Rygi ustanowiono wykaz nowych celów na okres 2015–2020 w oparciu o przegląd wyników realizacji celów za okres 2011–2014.

W przeglądzie stwierdzono, że te cele pomogły Unii Europejskiej i państwom kandydującym w skupieniu się na wdrożeniu reformy. Ustalono pięć obszarów priorytetowych na lata 2015–2020:

KONTEKST

* KLUCZOWE POJĘCIA

Uczenie się przez całe życie: pozwala ludziom na dowolnym etapie życia na udział we wzbogacającym doświadczeniu edukacyjnym.

GŁÓWNY DOKUMENT

Deklaracja europejskich ministrów ds. kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Komisji Europejskiej, wydana w Kopenhadze dnia 29 i 30 listopada 2002 r., w sprawie wspierania ściślejszej współpracy europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego – „Deklaracja Kopenhaska (EN)” (nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym)

Ostatnia aktualizacja: 11.10.2016