Europejska współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020)

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Konkluzje Rady w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZYCH KONKLUZJI?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Na lata 2016–2020 określono sześć priorytetów:

KONTEKST

Zgodnie z art. 14 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej „każdy ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia zawodowego i ustawicznego”.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ramy strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia do 2020 r. na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

AKT

Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”) (Dz.U. C 119 z 28.5.2009, s. 2–10)

AKTY POWIĄZANE

Wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z 2012 roku z wdrażania strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”) – „Kształcenie i szkolenie na rzecz inteligentnego i trwałego rozwoju Europy sprzyjającego włączeniu społecznemu” (Dz.U. C 70 z 8.3.2012, s. 9–18)

Wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z 2015 r. z wdrażania strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) – Nowe priorytety współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia (Dz.U. C 417 z 15.12.2015, s. 25–35)

Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016