Wprowadzenie euro

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Rozporządzenie (WE) nr 974/98 – w sprawie wprowadzenia euro

Artykuł 140 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA I ARTYKUŁU 140 TFUE?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 1999 r.

KONTEKST

W 2019 r. będzie obchodzona 20 rocznica wprowadzenia euro. W dniu 1 styczna 1999 r. 11 krajów UE ustaliło kursy walut, przyjęło wspólną politykę pieniężną i wprowadziło euro jako nową wspólną walutę na światowych rynkach finansowych. Obecnie euro jest walutą 19 krajów UE.

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (Dz.U. L 139 z 11.5.1998, s. 1–5)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 974/98 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część trzecia – Polityki i działania wewnętrzne Unii – Tytuł VIII – Polityka gospodarcza i pieniężna – Rozdział 5 – Postanowienia przejściowe Artykuł 140 (dawny artykuł 121 ustęp 1, artykuł 122 ustęp 2 zdanie drugie oraz artykuł 123 ustęp 5 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 108–110)

DOKUMENT POWIĄZANY

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Protokół (nr 13) w sprawie kryteriów konwergencji (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 281–282)

Ostatnia aktualizacja: 14.02.2019