Unia Europejska a prawa dziecka

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Agenda UE na rzecz praw dziecka – COM(2011) 60 wersja ostateczna

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

W komunikacie przedstawiono agendę na rzecz wzmocnienia i ochrony praw dziecka w myśl zasad zawartych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencji o prawach dziecka ONZ. Wszelkie polityki UE, mające wpływ na dzieci, muszą być kształtowane w duchu poszanowania ich praw.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Prawa dzieci muszą stanowić integralną część procesu kształtowania polityki UE. Oznacza to, że wszelkie projekty ustawodawcze muszą zawierać specjalną listę kontrolną gwarantującą, że pozostają one w zgodzie z prawami podstawowymi.

Wymiary sprawiedliwości w krajach UE muszą zostać lepiej dostosowane do potrzeb dzieci. Odnosi się to do:

sporów z zakresu prawa rodzinnego,

rejestracji dokumentów,

kar pozbawienia wolności,

postępowań karnych i dotyczących kar pozbawienia wolności,

stanu cywilnego,

traktowania dzieci jako świadków wymagających szczególnej opieki.

Dzieci wymagają szczególnej ochrony w przypadku, gdy:

są niepełnosprawne,

są zagrożone ubóstwem,

są ofiarami wykorzystywania seksualnego i handlu ludźmi,

ubiegają się o azyl lub

nie są objęte opieką rodzica/opiekuna.

Doświadczeni i odpowiednio przeszkoleni profesjonaliści, którzy mogą pomóc dzieciom przezwyciężyć traumatyczne przeżycia, których doświadczyły, powinni zostać objęci szkoleniami na temat praw i potrzeb dzieci z różnych grup wiekowych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci romskie w UE, ponieważ są one szczególnie narażone na wiele negatywnych czynników i zagrożeń.

UE uruchomiła specjalny numer interwencyjny (116 000) w sprawie zaginionych dzieci.

UE jest zaangażowana w zapewnianie przestrzegania praw dziecka na całym świecie, aby chronić je przed takimi zagrożeniami, jak przemoc, praca dzieci, konflikty zbrojne i turystyka seksualna.

UE zapewnia, aby:

dzieci były świadome swoich praw,

miały możliwość wyrażania własnych opinii,

konsultowano się z dziećmi i wysłuchiwano ich opinii oraz

otrzymywały informacje na temat polityk UE, które mogą mieć na nie wpływ.

KONTEKST

Ochrona praw dziecka została ujęta w Traktacie o Unii Europejskiej (art. 3 ust. 3) oraz w Karcie praw podstawowych UE (art. 24).

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Agenda UE na rzecz praw dziecka (COM(2011) 60 wersja ostateczna z 15.2.2011)

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2016