Oznakowanie ekologiczne

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 66/2010 w sprawie oznakowania ekologicznego UE

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Kryteria przyznawania

Właściwe organy

Procedura przydzielania i stosowania znaku jakości

Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (KUEOE)

KUEOE ustanowiono na mocy decyzji Komisji z 2010 r. (decyzja 2010/709/UE). Jego członków mianuje Komisja. W jego skład wchodzą przedstawiciele krajów UE oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także niektórych organizacji europejskich reprezentujących np. konsumentów, przedsiębiorstwa i organizacje ochrony środowiska. Komisja konsultuje się z KUEOE przy opracowywaniu lub przeglądzie kryteriów i wymagań dotyczących przyznawania znaku jakości.

Kryteria ekologiczne

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma zastosowanie od 19 lutego 2010 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (Dz.U. L 27, 30.1.2010, s. 1–19)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 66/2010 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

2010/709/UE: Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2010 r. ustanawiająca Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (Dz.U. L 308, 24.11.2010, s. 53)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 782/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 66/2010 w sprawie oznakowania ekologicznego UE (Dz.U. L 219,15.8.2013, s. 26–27)

Decyzja Komisji (UE) 2016/2003 z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca decyzje 2009/300/WE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE i 2012/721/UE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (Dz.U. L 308, 16.11.2016, s. 59–61)

Ostatnia aktualizacja: 31.01.2017