Zapewnianie bezpieczeństwa zabawek w Unii Europejskiej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

W dyrektywie określono wymagania bezpieczeństwa, które muszą spełniać zabawki udostępniane w UE. Mają one na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zdrowia, ochronę interesów publicznych i środowiska, a także zagwarantowanie swobodnego przepływu zabawkami w UE.

Ustanowiono w niej szczególne obowiązki spoczywające na podmiotach gospodarczych w łańcuchu dostaw – począwszy od producentów aż po importerów/sprzedawców detalicznych/dystrybutorów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa weszła w życie w dniu 20 lipca 2009 r., a państwa UE miały rozpocząć jej stosowanie od dnia 20 lipca 2011 r. (z wyjątkiem przepisów dotyczących substancji chemicznych, które miały zacząć obowiązywać od dnia 20 lipca 2013 r.).

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Dz.U. L 170 z 30.6.2009, s. 1–37)

Kolejne zmiany dyrektywy 2009/48/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Komisji (UE) 2018/725 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego i naukowego, pkt 13 w części III załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do chromu (VI) (Dz.U. L 122 z 17.5.2018, s. 29–31)

Dyrektywa Komisji (UE) 2017/898 z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca, w celu przyjęcia określonych stężeń granicznych substancji chemicznych stosowanych w zabawkach, dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, w odniesieniu do bisfenolu A (Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 128–130)

Dyrektywa Komisji (UE) 2017/774 z dnia 3 maja 2017 r. zmieniająca, w celu przyjęcia określonych stężeń granicznych substancji chemicznych stosowanych w zabawkach, dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, w odniesieniu do fenolu (Dz.U. L 115 z 4.5.2017, s. 47–49)

Dyrektywa Rady (UE) 2017/738 z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do ołowiu (Dz.U. L 110 z 27.4.2017, s. 6–8)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1–1355)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1–849) Tekst opublikowany ponownie w sprostowaniu (Dz.U. L 136 z 29.5.2007, s. 3–280)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 20.07.2018