Europejski program na rzecz zatrudnienia i solidarności – Progress (2007–2013)

Program PROGRESS ma na celu finansowe wspieranie realizacji celów Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych. PROGRESS finansuje działania analityczne, związane z wzajemnym uczeniem się, świadomością i upowszechnianiem oraz wspieranie głównych podmiotów w okresie 2007–2013. Program będzie podzielony na pięć sekcji odpowiadających pięciu dużym dziedzinom działalności. Są to: zatrudnienie, ochrona socjalna i włączenie społeczne, warunki pracy, walka z dyskryminacją i różnorodność oraz równość płci.

AKT

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1672/2006/WE z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress [Dz.U. L 315 z 15.11.2006] [Zob. akt(y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Do chwili obecnej działania wspólnotowe w dziedzinie zatrudnienia, ochrony socjalnej i włączenia społecznego, promocji równości płci i zasady niedyskryminacji były wspierane przez osobne programy działania.

W trosce o spójność i skuteczność Komisja Europejska zaproponowała połączenie ich w jeden program ramowy o nazwie PROGRESS.

OGÓLNE CELE

Istnieje sześć celów programu:

STRUKTURA: DZIEDZINY DZIAŁANIA I RODZAJE DZIAŁAŃ

Program składa się z pięciu różnych sekcji:

Program finansuje następujące rodzaje działań:

Dla każdej z poszczególnych sekcji program zawiera listę celów operacyjnych.

Zatrudnienie

Sekcja ta wspiera wdrażanie europejskiej strategii zatrudnienia za pomocą takich środków, jak:

Ochrona socjalna i włączenie społeczne

Sekcja ta wspiera wdrażanie otwartej metody koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i włączenia społecznego za pomocą takich środków, jak:

Warunki pracy

Sekcja ta wspiera poprawę środowiska pracy i warunków pracy, w tym zdrowia i bezpieczeństwa pracy, za pomocą takich środków, jak:

Walka z dyskryminacją i różnorodność

Sekcja ta wspiera efektywne wdrażanie zasady niedyskryminacji i promuje włączanie jej do wszystkich dziedzin polityk wspólnotowych za pomocą takich środków, jak:

Równość płci

Sekcja ta wspiera efektywne wdrażanie zasady równości płci oraz promuje włączenie problematyki równouprawnienia płci do wszystkich dziedzin polityk wspólnotowych za pomocą takich środków, jak:

DOSTĘP DO PROGRAMU I UCZESTNICTWO PAŃSTW TRZECICH

Dostęp do niniejszego programu jest otwarty dla wszystkich organów, podmiotów i instytucji publicznych i/lub prywatnych, szczególnie:

Program jest także otwarty dla państw należących do EFTA i EOG, dla państw kandydujących stowarzyszonych z UE i państw z obszaru zachodnich Bałkanów włączonych w proces stabilizacji i stowarzyszenia.

SPOSÓB UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE

Działania mogą być finansowane poprzez:

FINANSOWANIE

Proponowany budżet wynosi 683 250 000 mln euro dla okresu 2007–2013. Rozdzielenie funduszy między poszczególne sekcje jest zgodne z następującymi dolnymi granicami:

Pozostałe 2% środków będzie przyznane na koszty zarządzania programem.

Przyznano budżet wynoszący 60 milionów euro na nowy instrument mikrofinansowania Progress na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego e okresie 2007–2013.

UPROSZCZENIE

Zaproponowane podejście przyczyni się do osiągnięcia głównego celu, polegającego na uproszczeniu instrumentów, zarówno pod względem prawnym, jak i z punktu widzenia zarządzania, oraz do racjonalizacji struktury budżetowej.

W celu wykonania programu Komisja będzie wspierana przez jeden komitet programowy, zastępujący cztery poprzednie.

KONTROLA I OCENA

Komisja sporządza doroczne sprawozdania z działalności i przekazuje je do komitetu programowego. Program jest także poddawany śródokresowej ocenie. Ocena ex post obejmująca całość programu jest wykonywana rok po jego zakończeniu przez Komisję, z pomocą zewnętrznych ekspertów, w celu zmierzenia wpływu celów programu i jego wartości dodanej w skali UE.

KONTEKST

W komunikacie z 2004 r. dotyczącym nowych ram finansowych 2007–2013 Komisja stwierdziła, że wdrożenie agendy dla polityki społecznej jest ważnym narzędziem przyczyniającym się do realizacji celu konkurencyjności dla wzrostu i zatrudnienia.

W celu osiągnięcia celów ustanowionych w strategii lizbońskiej agenda społeczna opiera się na połączeniu instrumentów, szczególnie przepisów, otwartej metody koordynacji, społecznego dialogu europejskiego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego i pewnej liczby innych narzędzi finansowych zarządzanych bezpośrednio przez Komisję.

PROGRESS zgodny jest z wolą Komisji związaną z uproszczeniem i racjonalizacją instrumentów finansowych w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie – Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja1672/2006/WE

1.1.2007–31.12.2013

Dz.U. L 315 z 15.11.2006

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 284/2010/UE

8.4.2010

Dz.U. L 87 z 7.4.2010

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress [Dz.U. L 87 z 7.4.2010]. Nowy instrument mikrofinansowania Progress ma finansować:

Instrument ten przeznaczony jest dla podmiotów publicznych i prywatnych, oferujących mikrofinansowanie osobom prywatnym i mikroprzedsiębiorstwom.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 3 czerwca 2009 r. zatytułowany „Wspólne zobowiązanie na rzecz zatrudnienia” [COM(2009) 257 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 27.04.2010