Ochrona pracy osób młodych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 94/33/WE – ochrona pracy osób młodych

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Ustanawia ona minimalne wymagania gwarantujące poprawę poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia młodych pracowników.

KLUCZOWE POJĘCIA

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 9 września 1994 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 22 czerwca 1996 r.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 12–20)

Kolejne zmiany do dyrektywy 94/33/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na temat stosowania dyrektywy 94/33/WE w sprawie ochrony pracy osób młodych (COM(2004) 105 wersja ostateczna z 16.2.2004)

Sprawozdanie Komisji na temat skutków przyznania Zjednoczonemu Królestwu okresu przejściowego dotyczącego niektórych przepisów Dyrektywy Rady 94/33/WE w sprawie ochrony pracy osób młodych (COM(2000)457 wersja ostateczna z 20.7.2000)

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2016