Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja (2003/C 218/01) ustanawiająca Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

Niniejsza decyzja ustanawia Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, trójstronny organ konsultacyjny, którego zadaniem jest wspieranie Komisji Europejskiej w przygotowywaniu oraz wykonywaniu działań w dziedzinach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz ułatwienie współpracy między administracjami krajowymi, związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Komitet ten, którego celem jest usprawnienie procesu konsultacji w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, obejmuje swymi kompetencjami wszystkie publiczne oraz prywatne sektory gospodarki. Do jego głównych zadań należą:

Komitet składa się z trzech pełnoprawnych członków z każdego kraju UE:

W Komitecie utworzone są odpowiednio trzy grupy interesu. Każda grupa interesu wybiera jednego ze swoich członków, aby pełnił rolę rzecznika, oraz wyznacza koordynatora.

Komitetowi przewodniczy Dyrektor Generalny odpowiedzialny w Komisji za politykę społeczną. Komitet zbiera się dwa razy do roku na sesji plenarnej. Usługi sekretarskie zapewnia Komitetowi Komisja (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego).

Modus operandi Komitetu regulowany jest przez jego regulamin wewnętrzny, który został uchwalony przez Komitet 18 listopada 2004 r. na podstawie pozytywnej opinii wydanej przez Komisję.

Regulamin wewnętrzny określa także procedury decyzyjne, które muszą być przestrzegane w przypadku przyjmowania przez Komitet jakiegokolwiek oficjalnego stanowiska. Możliwe procedury:

Opinie przyjęte przez Komitet nie są wiążące dla Komisji.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Ma zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2003 r. ustanawiająca Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (2003/C 218/01) (Dz.U. C 218 z 13.9.2003, s. 1–4)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Opinia Komisji w sprawie projektu Regulaminu Wewnętrznego Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (COM(2004) 756 wersja ostateczna z 17.11.2004)

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016