Narażenie na wibracje mechaniczne

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2002/44/WE – minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji)

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Pracodawcy:

Państwa UE wprowadzają środki służące zapewnieniu kontroli warunków zdrowotnych pracowników, zwłaszcza wówczas, gdy:

Jeśli lekarz wykryje u pracownika możliwe do zidentyfikowania schorzenie lub szkodliwy skutek dla zdrowia, które wynikają z narażenia na wibracje:

Państwa UE mogą przewidzieć – w przypadku transportu morskiego i lotniczego – odstępstwa od stosowania dyrektywy, o ile spełnione są określone warunki.

W dyrektywie ustanowiono różne wartości działania narażenia w zależności od tego, czy w ciągu typowego 8-godzinnego dnia pracy wibracje są przekazywane na kończyny górne użytkownika, czy też na całe jego ciało.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 6 lipca 2002 r., przy czym do porządku krajowego państw UE miała zostać włączona do dnia 6 lipca 2005 r.

KONTEKST

Jeżeli częste korzystanie w pracy z ciężkiego sprzętu powodującego wibracje nie jest starannie monitorowane, uszkodzeniu może ulec układ mięśniowy, kostny i oddechowy użytkownika, a nawet jego mózg. W tym akcie prawnym zaprowadzono równowagę pomiędzy zapewnieniem ochrony użytkowników a dopilnowaniem, by na małe i średnie przedsiębiorstwa nie nakładano niepotrzebnych obciążeń administracyjnych, finansowych i prawnych.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) – Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 177 z 6.7.2002, s. 13–20)

Kolejne zmiany dyrektywy 2002/44/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENT POWIĄZANY

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1–8)

Kolejne zmiany dyrektywy 89/391/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 26.11.2018