Ryzyko wynikające z przebywania w środowisku wybuchowym

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 1999/92/WE – minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zgodnie z dyrektywą pracodawcy:

Miejsca pracy używane przed 30 czerwca 2003 r., gdzie mogły występować atmosfery wybuchowe, miały zostać dostosowane do tych minimalnych wymagań w okresie trzech lat od tej daty.

Dyrektywa ma trzy załączniki, które dotyczą:

W 2003 r. Komisja Europejska wydała niewiążące wskazówki właściwego postępowania w zakresie wdrażania dyrektywy. Są one stosowane obok dyrektywy dotyczącej urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Państwa UE zapewniają, że pracodawcom udostępniane są istotne informacje, a ponadto odsyłają pracodawców do tych wskazówek właściwego postępowania.

Dyrektywa 2007/30/WE uprościła wymogi w zakresie przekazywania Komisji sprawozdań z wdrażania dyrektywy 89/391/EWG i jej poszczególnych dyrektyw szczegółowych. Obecnie państwa UE co pięć lat sporządzają jednolite sprawozdanie dotyczące wdrażania wszystkich tych dyrektyw.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od 28 stycznia 2000 r., przy czym do porządku krajowego państw UE miała zostać włączona do 30 czerwca 2003 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Atmosfera wybuchowa: mieszanina z powietrzem, w warunkach atmosferycznych, substancji łatwopalnej w formie gazu, oparów, mgły lub pyłu, w której, po nastąpieniu zapłonu, spalanie obejmuje w całości niespaloną mieszaninę.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (piętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 23 z 28.1.2000, s. 57–64)

Kolejne zmiany dyrektywy 1999/92/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona) (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 309–356)

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1–8)

Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 26.11.2018