Narażenie na działanie środków chemicznych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

Określa ona minimalne wymagania w całej Unii Europejskiej (UE) w zakresie ochrony pracowników przed ryzykiem dla ich bezpieczeństwa i zdrowia wynikającym lub mogącym wyniknąć z działania środków chemicznych znajdujących się w ich miejscu pracy lub też w wyniku pracy z użyciem tych środków.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Obowiązki pracodawcy

Zakazy

Dyrektywa zakazuje produkcji, wytwarzania i stosowania niektórych substancji chemicznych. Są one wymienione w załączniku III. Wyjątki są dozwolone w pewnych okolicznościach, takich jak badania naukowe i testy. W takich przypadkach pracodawca musi przedstawić władzom informacje, takie jak ilość stosowanych substancji czy liczba potencjalnie narażonych pracowników.

Kontrola zdrowia

Państwa członkowskie UE muszą organizować odpowiednie monitorowanie stanu zdrowia pracowników, których zdrowie może być zagrożone. Wymagana jest indywidualna dokumentacja zdrowia i rejestr poziomu narażenia.

Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin

Dyrektywa 2014/27/UE zmienia dyrektywę 98/24/WE (i kilka innych dyrektyw), dostosowując ją do nowego systemu określonego w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 na potrzeby klasyfikacji, oznaczania etykietą i pakowania substancji i mieszanin (zob. streszczenie). Identyfikuje ona niebezpieczne chemikalia i informuje użytkowników o związanych z nimi zagrożeniach za pomocą standardowych symboli i sformułowań zamieszczanych na etykietach opakowań i w kartach charakterystyk.

Sprawozdawczość

Państwa członkowskie muszą składać do Komisji Europejskiej co pięć lat sprawozdanie z realizacji poszczególnych działań objętych dyrektywą.

Akty delegowane

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 11–23).

Kolejne zmiany dyrektywy 98/24/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1–1355).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 50–76).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 245 z 26.8.1992, s. 23–42).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1–8).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 16.12.2021