Narażenie na działanie środków chemicznych

Niniejsza dyrektywa ustanawia minimalne wymagania ochrony pracowników przed ryzykiem dla ich zdrowia i bezpieczeństwa związanym z działaniem środków chemicznych, z którymi mogą się zetknąć w trakcie pracy. Dyrektywa określa wartości graniczne narażenia i środki zapobiegawcze.

AKT

Dyrektywa Rady 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).

STRESZCZENIE

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Dyrektywa 98/24/WE stosuje się do pracowników narażonych na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych, gdy jej przepisy są bardziej korzystne niż przepisy dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami rakotwórczymi.

Dyrektywa ramowa 89/391/EWG ustanawiająca minimalne wymagania w zakresie ochrony pracowników przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa związanymi ze środkami chemicznymi ma zastosowanie w całości, bez uszczerbku dla przepisów, które są bardziej restrykcyjne lub szczegółowe w niniejszej dyrektywie.

Po przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, konieczne było dostosowanie do tych nowych przepisów dyrektywy z 1998 r. i czterech innych dyrektyw. Zmiany zostały wprowadzone w dyrektywie 2014/27/EU. Identyfikuje ona niebezpieczne chemikalia i informuje użytkowników o związanych z nimi zagrożeniach za pomocą standardowych symboli i sformułowań zamieszczanych na etykietach opakowań i w kartach charakterystyk.

OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW

Ocena zagrożeń

Pracodawcy muszą ustalić, czy niebezpieczne środki chemiczne występują, a jeśli tak, to są zobowiązani do oceny zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie mogą stanowić. Ocena musi być stale aktualizowana.

Zapobieganie zagrożeniom

Pracodawcy muszą podejmować odpowiednie środki zapobiegawcze w celu wyeliminowania ryzyka lub zmniejszenia go do minimum. Powinni dostarczyć odpowiedni sprzęt i skracać czas trwania wszelkich narażeń, a także zapewnić bezpieczne obchodzenie się z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, ich przechowywanie i transport. Gdzie tylko jest to możliwe, środki chemiczne lub procesy należy zastępować środkami chemicznymi lub procesami mniej niebezpiecznymi.

Przepisy podają indykatywne dopuszczalne wartości narażenia zawodowego, które należy ustalić.

Postępowanie w razie wypadków, incydentów i nagłych sytuacji

Pracodawcy muszą opracować plany działania, tak aby w razie wystąpienia wypadku były podejmowane odpowiednie działania, obejmujące m.in. informowanie osób zainteresowanych. Działaniom tym muszą towarzyszyć regularne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i urządzeń pierwszej pomocy.

Informowanie i szkolenie pracowników

Pracodawcy muszą przedstawiać pracownikom wyniki oceny ryzyka, informacje dotyczące niebezpiecznych substancji chemicznych na terenie przedsiębiorstwa oraz odpowiednie wartości graniczne narażenia zawodowego. Muszą również zapewniać szkolenia oraz szczegółowe informacje o odpowiednich środkach ostrożności, które należy podejmować.

PRZEPISY RÓŻNE

Zakazy

Dyrektywa zakazuje produkcji, wytwarzania i stosowania niektórych substancji chemicznych. Są one wymienione w załączniku III. Wyjątki są dozwolone w pewnych okolicznościach, takich jak badania naukowe i testy. W takich przypadkach pracodawca musi przedstawić władzom informacje takie, jak ilość stosowanych substancji czy liczba potencjalnie narażonych pracowników.

Monitorowanie stanu zdrowia

Kraje UE muszą organizować odpowiednie monitorowanie stanu zdrowia pracowników, których zdrowie może być zagrożone. Wymagana jest indywidualna dokumentacja zdrowia i rejestr poziomu narażenia.

Postanowienia końcowe

Kraje UE składają do Komisji co 5 lat sprawozdanie z realizacji poszczególnych działań.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa Rady 98/24/WE

25.5.1998

5.5.2001

Dz.U L 131 z 5.5.1998

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2007/30/WE

28.6.2007

31.12.2012

Dz.U. L 165 z 27.6.2007

Dyrektywa 2014/27/UE

25.3.2014

1.6.2015

Dz.U. L 65 z 5.3.2014

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dziennik Urzędowy L 183 z 29.6.1989)

Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (Dziennik Urzędowy L 245 z 26.8.1992)

Dyrektywa Rady 92/85/EWGz dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią (Dziennik Urzędowy L 348 z 28.11.1992)

Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dziennik Urzędowy L 216 z 20.8.1994)

Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dziennik Urzędowy L 158 z 30.4.2004)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy L 353 z 31.12.2008)

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2014